Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Entreprenørens afhjælpningsret

Af reglerne i AB 18 fremgår det, at entreprenøren har både pligt og ret til at afhjælpe mangler, der måtte påvises ved aflevering af byggeriet eller senere. Afhjælpningsretten er afgørende for entreprenøren idet, det oftest er væsentligt billigere at udføre afhjælpningsarbejdet selv, fremfor at skulle bekoste tredjemands udbedring af manglen.

Når bygherren reklamerer over en mangel, tvinges entreprenøren til at tage standpunktsrisiko. Enten skal entreprenøren anerkender manglen og udbedre denne, med risiko for, at manglen ikke kan henføres til ham. Hvis entreprenøren derimod ikke anerkender manglen, hvorved entreprenøren formentligt mister sin afhjælpningsret, bliver bygherren berettiget til at lade manglen udbedre af tredjemand. Kan bygherren efterfølgende bevise, at manglen kan henføres til entreprenørens forhold, er entreprenøren forpligtet til at bekoste tredjemands udbedring af manglen.

Entreprenøren, der udbedrer en mangel, der senere viser sig ikke at kunne henføres under hans forhold, kan dog ikke kræve udbedringen betalt af bygherren. Hvis entreprenøren derimod ikke udbedre en mangel, og det viser sig, at manglen rent faktisk kunne henføres under entreprenørens forhold, kan bygherren kræve udbedringsomkostningerne bekostet hos entreprenøren. Dermed mister entreprenøren altså afhjælpningsretten, når denne afviser en mangel, der kan henføres til entreprenøren. Entreprenøren mister ligeledes afhjælpningsretten, hvis hans afhjælpningstilbud ikke kan anses som værende tilstrækkeligt.

Nye afgørelser fra voldgiftsretten

TBB 2021.1136 VBA: I sagen havde en entreprenør fremsat flere afhjælpningsforslag, som var blevet afvist af bygherren. Efter bevisførelsen kunne det ikke antages, at afhjælpningsforslagene var uegnede, og dermed var bygherrens afvisning heraf uberettiget. Entreprenøren blev alene erstatningsansvarlig over for bygherren med et beløb der svarede til, hvad entreprenøren havde sparet ved ikke at udføre afhjælpningen, altså. kostprisen ekskl. dækningsbidrag og moms.

TBB 2021.785 VBA: I sagen havde bygherren reklameret over flere mangler. Det blev af entreprenøren gjort gældende, at han havde tilbudt afhjælpning. Voldgiftsretten udtalte, at entreprenørens afhjælpning kun omhandlede de mindste af manglerne, og da flere af de tilbudte afhjælpningsarbejder var utilstrækkelige eller overflødige, fortabte entreprenøren sin afhjælpningsret.

Udbedring af mangler

Det er i den brede entrepriseretlige litteratur fastslået, at entreprenøren, såfremt han er uenig i manglen, skal udbedre denne med forbehold for at kræve betaling, såfremt det viser sig, at manglen ikke kan henføres til entreprenørens forhold. Hvis dette accepteres af bygherren, kan det være en god aftale for entreprenøren. Det indebærer dog den risiko, at bygherren er berettiget til at afslå tilbuddet og lade manglen udbedre af tredjemand for entreprenørens regning. Fra voldgiftspraksis kan der henvises til sagen TBB 2005.372 VBA. Her betingede entreprenøren afhjælpning af, at bygherren deponerede en tilbageholdt entreprisesum. Her kom voldgiftsretten frem til, at entreprenøren havde mistet sin afhjælpningsret. Herudaf kan det altså udledes, at et afhjælpningstilbud fra entreprenøren skal være betingelsesløst førend afhjælpningsretten bevares.

I særlige tilfælde er det i voldgiftspraksis blevet accepteret, at entreprenøren kan udskyde afhjælpningen og samtidigt bibeholde sin afhjælpningsret. Det forudsætter dog, at entreprenøren for det første har reelle grunde til at antage, at manglen ikke kan henføres under hans forhold. For det andet, at entreprenøren overfor bygherren tydeliggør, at han har i sinde at udbedre manglen såfremt det fastslås, at manglen kan tilskrives ham. For det tredje straks efter afklaring hæfter entreprenøren for manglen, anerkender forholdet, eller tilbyder afhjælpning. Dette er dog ikke risikofrit, voldgiftsretten er nemlig i mange tilfælde kommet frem til, at der ikke forelå tvivl om mangelsspørgsmålet og at afhjælpningsretten dermed alligevel fortabes.

Reklamation

Entreprenøren skal hurtigt tilkendegive overfor bygherre ved reklamation, hvorvidt entreprenøren vil anerkende de påberåbte mangler eller ej. I denne situation kan det valg entreprenøren træffer bevirke at afhjælpningsretten fortabes. Det er derfor afgørende på forhånd at overveje, hvordan man som entreprenør har tænkt sig at reagere på bygherrens reklamation.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til reglerne om afhjælpningsret i entrepriseforhold, er du/I velkomne til at kontakte os.

print