Anbefalingerne for god Fondsledelse er blevet justeret på baggrund af observationer, som Komitéen for god Fondsledelse har foretaget. Samtidig er en ny anbefaling om fondes kapitalforvaltning blevet tilføjet.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Anbefalingerne for god Fondsledelse er supplerende anbefalinger til lov om erhvervsdrivende fonde, og skal anvendes af erhvervsdrivende fondsbestyrelser til at beskrive bestyrelsesarbejdet. Anbefalingerne for god Fondsledelse er udtryk for ”best practice”, hvilket indebærer at anbefalingerne beskriver den standard, som er anerkendt som den bedste måde at udføre bestyrelsesarbejde på i fonde.

Anbefalingerne anvendes, når fondsbestyrelser skal udarbejde en redegørelse for deres arbejde. I redegørelsen skal bestyrelserne forholde sig til hvert enkelt punkt i Anbefalingerne for god Fondsledelse, hvor det skal beskrives, i hvilket omfang bestyrelserne lever op til anbefalingerne. I tilfælde af, at bestyrelserne ikke lever op til en anbefaling, skal der redegøres for, hvorfor bestyrelserne har valgt at afvige fra denne anbefaling, og på hvilken måde bestyrelserne i stedet har valgt at forvalte det fravegne område.

Det er et lovkrav, at fondsbestyrelser udarbejder den ovenfor omtalte redegørelse, hvilket fremgår af lov om erhvervsdrivende fonde § 60, men det er ikke et krav, at bestyrelserne efterlever anbefalingerne, så længe dette sker på et velbegrundet grundlag, som skal fremgå af redegørelsen.

Der er både sket justeringer af de enkelte anbefalinger, ligesom kommentarerne til anbefalingerne har fået tilføjelser, der gør dem mere konkrete og fyldestgørende. De største ændringer ses i anbefalingerne vedrørende:

  • Fondenes eksterne kommunikation
  • Fondenes stillingtagen til deres overordnede strategi
  • Fondenes stillingtagen til deres uddelingspolitik
  • Bestyrelsessammensætning
  • Fastsættelse af bestyrelseshonorar
  • Offentliggørelse af vederlagspolitik

Herudover har komitéen fremsat en helt ny anbefaling, som vedrører fondsbestyrelsers stillingtagen til, hvordan kapitalforvaltningen skal ske under hensyntagen til det formål og de behov, som en fond har både på kort og længere sigt.

Første gang fondsbestyrelserne skal tage de justerede og nye anbefalinger i betragtning, er ved aflæggelsen af årsrapporten for regnskabsåret, der begynder den 1. januar 2020 eller senere, hvilket betyder at redegørelsen skal foreligge på den ordinære generalforsamling i 2021.

Justeringerne er foretaget på baggrund af komitéens observationer af fondenes hidtidige brug af Anbefalingerne for god Fondsledelse, og justeringerne er således foretaget på baggrund af den udvikling, som er sket i fondspraksis. Udkastet til anbefalingerne har ligeledes været i høring, så de relevante aktører har haft mulighed for at bidrage med deres indsigt på området.

Har du eller jeres fond spørgsmål til de nye justerede anbefalinger, eller har du generelle spørgsmål til selskabsret eller bestyrelses- og fondsarbejde, er du meget velkommen til at kontakte os.

print