Når der konstateres en mangel ved entreprisearbejde, kan det ofte være hensigtsmæssigt for bygherre at iværksætte syn og skøn. Det sikrer, at bygherre kan føre bevis for mangler ved entreprisen.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Hvornår anvendes syn og skøn

I de tilfælde, hvor der bliver konstateret mangler ved entreprisen, uanset om det er ved afleveringen eller de følgende eftersyn, vil bygherre kræve, at manglerne bliver udbedret af entreprenøren. Det sker ikke sjældent, at parterne er uenige om, hvem der bærer ansvaret for manglen eller om mangeludbedringen er tilstrækkelig. Bygherre vil i sådan en situation ofte kunne kræve udbetaling fra entreprenørens stillede garanti. Det kræver dog, at bygherre kan dokumentere, at der er en mangel og hvordan manglen er opstået. I tilfælde, hvor en sådan dokumentation kræver komplicerede undersøgelser, vil det oftest kræve, at der gennemføres syn og skøn. 

Iværksættelse af syn og skøn

Efter AB 18 § 64, stk. 4 kan syn og skøn som udgangspunkt først iværksættes efter parterne har forsøgt at forlige den verserende tvist efter AB 18 § 64, stk. 2. Syn og skøn kan alligevel iværksættes, hvis det sker for at sikre bevis. Formuleringen ”at føre bevis” er ikke klart defineret i betænkningen til AB 18 eller i retspraksis. Det kan være uhensigtsmæssigt for bygherre, hvis vendingen senere bliver fortolket indskrænkende af domstolene, da bygherre i visse situationer derved vil have ringere mulighed for at påvise, at der foreligger en mangel ved entreprisen. Hvis parterne ikke kan blive enige ved et forlig, kan bygherre være dårligere stillet, da han efter AB 18 i nogle tilfælde må vente til efter denne proces med at iværksætte syn og skøn.

Bygherre kan da overveje, om AB 18’s regler herom skal fraviges således, at syn og skøn altid kan iværksættes ved mangelkonstateringer, hvor syn og skøn kræves for at berettige bygherres krav. Derved kan bygherre sikre sig, at et udbetalingskrav kan bevises ved syn og skøn, uanset hvorledes den konkrete sag udspiller sig.                        

Bygherres overvejelser

Bygherre får fordel af at iværksætte syn og skøn, når parterne er uenige om, hvorvidt der er mangler ved entreprisen og hvem der er ansvarlig herfor. Bevisbyrden påhviler bygherre, og ved at iværksætte et syn og skøn kan bygherre løfte bevisbyrden for, at entreprenøren er ansvarlig for mangler.

Processen ved syn og skøn har til formål at udarbejde en teknisk, objektiv vurdering af det afleverede arbejde, og fastlægge om der foreligger en mangel ved entreprisen. Det vil typisk være relevant for bygherre at få afklaret, om projekteringen og udførelsen af arbejdet overholder god projekterings- og byggeskik, da en entreprenør typisk vil være ansvarlig for manglen, hvis arbejdet ikke overholder dette.

Inden bygherre iværksætter syn og skøn skal han overveje, om manglerne, som de fremstår, kan begrunde et garantitræk. Det er både billigere og hurtigere at forlange udbetaling fra entreprenørens garantistillelse, end det er at iværksætte syn og skøn. Det gælder også i det tilfælde, hvor en af parterne har anmodet om en afgørelse vedrørende stillet sikkerhed ved Voldgiftsnævnet. Derfor har bygherre stor interesse i at foretage garantitræk med det samme, hvis det er sandsynligt at bygherre, uden at iværksætte syn og skøn, vil være berettiget til det.

Bygherre bør desuden aldrig foretage mangeludbedring før han har sikret sig beviser, ved eksempelvis syn og skøn. Derved undgår bygherre at miste bevis for, at den afleverede entreprise var mangelfuld. Bygherre har ikke en pligt til at udbedre skader, der vil påføre entreprisen yderligere bekostelige skader, hvis det ikke bliver udbedret. Bygherre kan derfor som udgangspunkt nøjes med at fotodokumentere mangler, der med stor sandsynlighed vil påføre entreprisen yderligere følgeskader.

Forældelse

Efter forældelseslovens § 21, stk. 4 indtræder forældelse tidligst 1 år efter at syn og skøn har fundet sted, såfremt syn og skøn er iværksat indenfor ordinær forældelsesfrist. Bygherre kan derfor have en interesse i at iværksætte syn og skøn for at udskyde forældelsesfristen.

Opsummering

Det kan derfor være hensigtsmæssigt for bygherre i en række tilfælde at iværksætte syn og skøn. Det kan overvejes om AB 18’s regler om syn og skøn, i visse tilfælde skal fraviges sådan, at bygherre er bedre stillet. Før syn og skøn iværksættes bør bygherre altid undersøge, om det er nødvendigt, eller om mindre krævende midler kan berettige bygherren til at kræve udbetaling fra en entreprenørs garantistillelse.

Har du eller din virksomhed spørgsmål, er du/I velkomne til at kontakte os.

print