Regeringen og Folketinget er blevet enige om en ny aftale, som skal hjælpe selvstændige og mindre virksomheder, der er økonomisk ramt af COVID-19.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

v/Phillip Mortensen-Lange, advokatfuldmægtig

Regeringen og Folketinget giver en omfattende håndsrækning til selvstændige og mindre virksomheder i en ny økonomisk hjælpepakke.

Den nye hjælpepakke

Den nye aftale betyder, at selvstændige og mindre virksomheder, der oplever mere end 30 % nedgang i omsætningen som konsekvens af COVID-19 kan blive kompenseret.

Formålet med den økonomiske støtte er at sikre de selvstændige og mindre virksomheder.

Staten tilbyder derfor 75 % af omsætningstabet, men maksimalt 23.000 kr. pr. måned (pr. CPR-nr., hvor der er flere ejere) svarende til lønkompensationsordningen for funktionærer. Kompensationen kan dog udgøre op til 46.000 kr., såfremt den selvstændiges ægtefælle også arbejder i virksomheden. Der er tale om en skattepligtig kompensation.

Kompensationen gælder i højest tre måneder fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020.

Hjælpepakken forventes at træde i kraft i de kommende uger.

For at kunne modtage kompensationen gælder der en række krav, hvorunder virksomheder skal opfylde følgende betingelser:

  • Maksimalt have 10 fuldtidsansatte.
  • I gennemsnit have haft en omsætning på 15.000 kr. pr. måned i en forudgående periode.
  • Ordningen er forbeholdt virksomhedsejere, der har mindst 25 % ejerskab og arbejder i virksomheden.
  • Den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CVR- og CPR-registrene for at være omfattet.
  • Virksomheden skal have været registreret senest den 1. februar 2020.

For virksomheder, hvor omsætningen er faldet med mere end 40 %, kan disse virksomheder få kompensation. Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 % afhængig af størrelsen på omsætningstabet.

For de virksomheder, som regeringen har påbudt lukket, vil disse blive kompenseret 100 % for de faste udgifter i perioden.

Sådan søger du om kompensation

Virksomheder skal søge om kompensation på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk.

Det er et krav, at virksomheden følger en tro- og love-erklæring med indmeldelsen af et forventet omsætningstab. Virksomhedens ejer skal også begrunde, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19.

Virksomhedsejeren skal efterfølgende dokumentere et omsætningstab på over 30 % for den angivne kompensationsperiode i forhold til den gennemsnitlige omsætning i virksomhedens seneste regnskabsår. Erhvervsstyrelsen vil samtidig pålægge virksomheder at anvende revisorbistand.

Såfremt virksomhedsejeren ikke opgør et årsregnskab, skal tabsregnskabet opgøres på baggrund af momsregistreringerne til SKAT. Hvis den pågældende virksomhed har eksisteret i under 6 måneder, skal virksomheden på anden måde godtgøre, at der er tale om et omsætningsfald som følge af COVID-19, f.eks. gennem konteringsoplysninger.

På nuværende tidspunkt er det ikke fastlagt, hvordan processen foregår, men informationer vil blive tilgængelige på virksomhedsguiden.dk.

print