Folketinget har 3. marts 2022 vedtaget et lovforslag, der ændrer i Barselsloven. De nye regler har baggrund i EU’s orlovsdirektiv og har effekt for børn, der er født den 2. august 2022 eller senere.

 Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Nye regler i Barselsloven

De nye regler i Barselsloven er vedtaget med baggrund i EU’s orlovsdirektiv. Reglerne er udtryk for EU’s mål om at fremme ligestillingen på barselsområdet. De nye regler gælder for børn, der er født 2. august 2022 eller senere.

Efter de nye regler bevarer moren retten til 4 ugers graviditetsorlov før fødslen, og pligten til at afholde mindst to ugers barselsorlov i umiddelbar forlængelse af fødslen. Derefter har moren ret til 8 ugers barselsorlov. Her har reglerne ændret sig, idet moren efter de nuværende regler havde ret til 12 ugers barselsorlov i forlængelse af de 2 ugers orlov efter fødslen. De nye regler giver endvidere mulighed for at de 8 ugers barselsorlov, som ikke er lovpligtige kan overdrages helt eller delvist til faren eller medmoren. Således bliver orloven altså 4 uger kortere samtidig med at en større del kan overdrages. Moren har forsat ret til 32 ugers forældreorlov.

Faren/medmoren har ret til 2 ugers orlov, der skal afholdes inden 14 uger efter fødslen, derudover 32 ugers forældreorlov. Efter de nye regler har faren/medmoren ligeledes mulighed for at få overdraget helt eller delvist de 8 ugers barselsorlov fra moren.

I de eksisterende regler er der mulighed for at forlænge forældreorloven, denne mulighed ændres ikke med de nye regler.

Lønmodtager

Hvis en forælder falder uden for begrebet lønmodtager, ved at være selvstændig, direktør, eller lign., vil det alene være 2 uger, der hos vedkommende forælder er øremærket. Her modsat de 11 ugers øremærket barsel for forældre omfattet af lønmodtagerbegrebet. Dermed kan en forælder, der falder uden for begrebet lønmodtager overdrage 22 ugers barsel.

Barselsdagpenge

Efter de nye regler bliver barselsdagpenge fordelt ligeligt mellem moren og faren/medmoren. Dermed har hver part som udgangspunkt 24 uger med barselsdagpenge. Hvis begge forældre er lønmodtagere, har de, af de i alt 48 ugers barselsdagpenge 11 uger øremærket til hver forælder. Disse øremærkede uger kan ikke overdrages, hvorimod de resterende 26 uger frit kan overdrages mellem forældrene.

Enlige forældre og LGBT+ familier

Efter de nye regler sidestiller lovgivningen enlige mødre og fædre/medmødre, dermed bliver den enlige forældre berettiget til at holde op til 46 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen. Fra 1. januar 2024 kan en enlig mor eller far/medmor overdrage den del af orloven, som ikke er øremærket, til et nærtstående familiemedlem, f.eks. søskende eller bedsteforældre. Samtidigt med dette kan barnets såkaldte ”retlige” forældre få mulighed for at overdrage ikke øremærket orlov til ”sociale” forældre, som f.eks. retlige forældres ægtefælle eller en doner med forældrelignende relation til barnet. Denne ordning kan være med til at forbedre orlovsmulighederne for LGBT+ familier.

Har du eller din virksomhed spørgsmål, er du/I velkomne til at kontakte os.

print