Når der indgås en entrepriseaftale, hvor AB 18 er vedtaget, er det som bygherre vigtigt at have styr på reglerne vedrørende entreprenørens sikkerhedsstillelse. Det giver mulighed for at sikre bygherre mod uforudsete forhold, ved overtagelsen af entreprisen. 

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Entreprenørens sikkerhedsstillelse – AB 18

AB 18 videreførte princippet fra AB 92 vedrørende entreprenørens sikkerhedsstillelse. Entreprenøren skal – hvis AB 18 er vedtaget mellem parterne – stille sikkerhed, der svarer til 15 % af entreprisesummen. Dette gælder dog ikke, når entreprisesummen er under 1 million kr., medmindre bygherren har stillet krav til det i udbudsmaterialet.

15 % af entreprisesummen skal stilles i sikkerhed indtil, entreprisen er afleveret til bygherren. Herefter skal entreprenøren fortsat stille 10 % af summen i sikkerhed, til mangler konstateret ved 1 års gennemgangen er udbedret. Fortsat skal entreprenøren stille 2 % af summen i sikkerhed, indtil mangler, der konstateres ved 5 års gennemgangen, er udbedret. Sikkerhedens nedskrivning fra 15 % til 10 % sker automatisk efter AB 18, § 9, stk. 3, tillige i det tilfælde, hvor der konstateres mangler ved 1 års gennemgangen. Bygherren kan med fordel overveje at fravige dette, hvis han ønsker at sikre sig, således at nedskrivning kun finder sted ved bygherrens accept.

Entreprenørens sikkerhedsstillelse skal efter AB 18, § 9 være ”betryggende”. Det indebærer, at en bygherre kan afvise en entreprenør, der foreslår en anden sikkerhed end pengeinstitutgarantier, kautionsforsikring eller lignende betryggende sikkerhed.

Bygherrens garantitræk

Entreprenørens sikkerhedsstillelse er central for bygherren, når en ansvarlig entreprenør ikke vil udbedre konstaterede mangler eller ikke har midlerne til det. Såfremt bygherren på baggrund deraf ønsker at få udbetalt en del af den stillede sikkerhed, skal han:

  • Sende en anmodning om udbetaling, både til entreprenøren og det selskab, som har stillet garantien.
  • Beskrive de konstaterede mangler nøje og præcist.
  • Angive den eksakte størrelse af det beløb, der ønskes udbetalt.

Det er vigtigt, at bygherren sikrer dokumentation for, at han har sendt anmodningen til både entreprenøren og garanten, så det kan bevises efterfølgende. Når der er tale om mangler ved entreprisen, bør bygherren udarbejde en udtømmende liste over de konstaterede mangler, understøttet af for eksempel rapporter, fotos og lignende. Det er vigtigt at udbetalingsanmodningen og det opgjorte beløb, angiver de enkelte, relevante hovedposter for at overskueliggøre kravet.

Entreprenørens mulighed for at anmode om beslutning om stillet sikkerhed

AB 18 fortsætter entreprenørens mulighed for, at en entreprenør kan anmode Voldgiftsnævnet om at udpege en sagkyndig, til at træffe beslutning om stillet sikkerhed, hvis en bygherre kræver udbetaling af stillet sikkerhed, jf. AB 18, § 67. Bygherren skal være opmærksom på, at man som part ikke kan kræve et forhold, der allerede behandles af voldgiftsnævnet, vurderet af en sagkyndig. Desuden er der opstillet nye regler for sagsbehandlingen, der sikrer en hurtigere proces. En af de centrale ændringer, indebærer at en beslutning om stillet sikkerhed har bindende virkning for parterne.

Den væsentligste ændring ved sagsbehandlingsreglerne er, at det nu foregår digitalt. Det betyder at parterne skal indlevere alt relevant materiale digitalt. Derudover træffes beslutninger om stillet sikkerhed nu skriftligt. Det er ikke som før muligt at mødes med den sagkyndige og afgive forklaring.

Beslutningens betydning

En af sagkyndig truffet beslutning har bindende virkning for parterne. Dog har parterne mulighed for at indbringe beslutningen for en voldgift inden for 8 uger. Det er en klar ændring af retstilstanden efter AB 92, hvor sagkyndiges beslutning ikke var bindende for parterne, udover at garanten var pligtig til at udbetale den stillede sikkerhed.

Det er derfor vigtigt som bygherre at have sig for øje, hvilken sikkerhed entreprenøren stiller ved en entrepriseaftales indgåelse, og hvilke muligheder entreprenøren har for at gøre indsigelse mod en anmodning om udbetaling efterfølgende.

Har du eller din virksomhed spørgsmål, er du/I velkomne til at kontakte os.

print