Folketinget vedtog den 24. juni 2021 lov om beskyttelse af whistleblowere. Loven implementerer whistleblowerdirektivet og forpligter arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte til at etablere interne whistleblowerordninger. Disse har til formål at sikre, at ansatte nemt og sikkert kan indberette alvorlige forhold eller overtrædelser.

Whistleblowerloven træder i kraft den 17. december 2021.

Af Niels Thestrup, advokat (H), partner

Hvem skal etablere en intern whistleblowerordning?

Såvel offentlige som private arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte skal etablere en intern whistleblowerordning, medmindre arbejdsgiverne er omfattet af andre særregler.

Hvem kan etablere fælles whistleblowerordning?

Det følger af whistleblowerlovens § 14, at arbejdsgivere i den private sektor med 50-249 ansatte kan oprette en fælles intern whistleblowerordning. I bemærkningerne til det tidligere lovforslag fremgik det, at koncernselskaber også var omfattet, hvorfor større koncernselskaber var udelukket fra en fælles ordning.

Dette gav anledning til en række henvendelser fra større danske virksomheder og interesseorganisationer, hvorfor Justitsministeren fremsatte et ændringsforslag (senere vedtaget) om indførsel af en mulighed for at etablere koncernfælles whistleblowerordninger.

På nuværende tidspunkt er det således også muligt for virksomheder med 250 eller flere ansatte at indgå fælles ordninger, idet lovens § 9, stk. 3 fastslår, at arbejdsgivere kan etablere koncernfælles ordninger.

Hvad skal en whistleblowerordning indeholde?

1. Intern eller ekstern indberetningskanal

En whistleblowerordning kan administreres enten internt eller outsources.

Det betyder, at en virksomhed internt kan oprette en whistleblowerenhed, som består af en upartisk person eller afdeling, til at modtage indberetninger samt forestå kontakten med whistlebloweren. Virksomheden har desuden mulighed for at udlicitere administrationen helt eller delvist til en ekstern leverandør, hvis denne stiller skriftlig garanti herfor.

Herudover oprettes en ekstern uafhængig whistleblowerordning, som placeres i Datatilsynet. Denne har til formål at supplere og kontrollere virksomhedernes interne whistleblowerordninger.

2. Whistleblowerpolitik og håndteringsprocedure

En virksomhed skal skriftligt udarbejde en whistleblowerpolitik samt procedure til håndtering af indberetninger. Procedurerne skal opbevares med henblik på dokumentation samt stilles til rådighed for virksomhedens ansatte.

Whistleblowerloven indfører desuden et absolut forbud mod repressalier overfor ansatte. Repressalier skal forstås som enhver form for ufordelagtig behandling eller følge som reaktion på indberetning eller offentliggørelse, herunder eksempelvis forflyttelse eller undladt forfremmelse.

Herudover indføres en særlig bevisbyrderegel, hvorefter det er arbejdsgiveren, som har bevisbyrden for, at repressalier ikke har fundet sted.

Hvornår skal ordning være etableret?  

Fristen for etableringen af en whistleblowerordning afhænger dels af antallet af ansatte og dels af om arbejdsgiveren er offentlig eller privat.

For offentlige og private virksomheder med 250 eller flere ansatte skal en whistleblowerordning senest være oprettet den 17. december 2021, hvor whistleblowerloven ligeledes træder i kraft.

Private virksomheder med 50-249 ansatte skal derimod senest have implementeret en ordning den 17. december 2023.

Såfremt en arbejdsgiver ikke rettidigt etablerer en whistleblowerordning, kan denne risikere bødestraf.

 

Har du eller din virksomhed har spørgsmål til de nye regler, er du/I velkomne til at kontakte os.

print