De nye krav om bæredygtighedsrapportering, der forventes at træde i kraft fra 2024 udgør en stor ændring i danske virksomheders rapporteringspraksis.

 Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

De eksisterende krav til ESG-rapportering

Alle store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D er allerede som følge af årsregnskabsloven forpligtet til at redegøre for samfundsansvar i ledelsesberetningen. I forbindelse med den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar er det endvidere muligt, at indberette ikke-finansielle nøgletal. Det er endnu ikke lovpligtigt at indberette specifikke ikke-finansielle (ESG) nøgletal, men de kan supplere og erstatte beskrivelsen i redegørelsen for samfundsansvar med en mere håndgribelig rapporteringsform. En virksomheds brug af ESG-nøgletal kan således styrke gennemsigtigheden inden for samfundsansvar og dermed for virksomhedens kunder og investorer.

Kommende krav til ESG-rapportering

Som følge af ny EU-reguleringen øges kravene til virksomheders rapportering. EU’s nye direktiv ”CSRD” om virksomheders bæredygtighedsrapportering forventes at træde i kraft 1. januar 2024. Direktivet skal understøtte den såkaldte ”EU Green Deal” ved at øge fokus på virksomheders rapportering på området for samfundsansvar og bæredygtighed. Med det nye direktiv ventes, at virksomheders indsats på området bliver lettere sammenlignelig og mere gennemsigtig for såvel kunder, investorer og andre samarbejdspartnere. De nye rapporteringskrav ventes ikke blot at omfatte den bæredygtige omstilling, men ligeledes oplysninger om sociale forhold, såsom oplysninger om medarbejdere, påvirkning af omkringliggende samfund og menneskerettigheder. Rapporteringen skal forsat gives i årsrapporten og desuden forsynes med revisorerklæring. Bestemmelserne i direktivet vil blive udfyldt af en kommende rapporteringsstandard, ved navn ESRS. Rapporteringsstandard skal fastlægge mere detaljerede krav til rapporteringen. De første generelle bæredygtighedsstandarder forventes endeligt vedtaget i juni 2023. Det forventes ligeledes, at EU-kommissionen vedtager særskilte rapporteringsstandarder for SMV’er og sektorspecifikke bæredygtighedsstandarder, disse forventes vedtaget i juni 2024.

Hvem er omfattet af de nye krav til ESG-rapportering

Som følge af de nye regler om CSRD-krav vil følgende virksomheder være omfattet:

  • Børsnoterede virksomheder med +500 ansatte, disse vil være omfattet af kravene fra den 1. januar 2024
  • Børsnoterede og ikke børsnoterede virksomheder med +250 ansatte, disse vil være omfattet fra 1. januar 2025
  • Små børsnoterede virksomheder med mindre end 250 ansatte, disse vil være omfattet fra 1. januar 2026
  • Virksomheder udenfor EU, der har væsentlige aktiviteter i EU, disse vil være omfattet fra 1. januar 2028.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til de nye regler, er du/I velkomne til at kontakte os.

print