Fra den 17. december 2023 træder en ny lovbestemmelse i kraft, som kræver, at mellemstore virksomheder skal have en intern whistleblowerordning, som virksomhedens medarbejder kan indberette til. Nedenfor redegøres for betydningen af den nye lovbestemmelse, samt hvilke krav der stilles til whistleblowerenheden.

 Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Mellemstore virksomheder

Mellemstore virksomheder er virksomheder med mellem 50 og 249 ansatte. Såfremt din/jeres virksomhed omfattes heraf, er du/I pligtige til at etablere en intern whistleblowerordning.

Hvilke forhold skal kunne indberettes?

Af Lov om beskyttelse af whistleblowere § 1 er det angivet, hvilke forhold der skal kunne indberettes til virksomhedens whistleblowerordning. Dette omfatter indberetninger vedrørende overtrædelser af områder indenfor EU-retten, eksempelvis forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, produktsikkerhed, forbrugerbeskyttelse, mv. Derudover kan der også indberettes om andre alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold. Herunder er blandt andet omfattet oplysninger om strafbare forhold. Tillige er tilfælde af seksuel chikane samt andre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen omfattet.

Hvem kan indberette?

Det kræves som minimum, at arbejdstagere i virksomheden kan indberette til whistleblowerenheden. Derudover har arbejdspladsen mulighed for at udvide whistleblowerordningens omfang, således at også leverandører og underleverandører, frivillige og lønnede eller ulønnede partikanter mv. kan indberette. Der skal kunne indberettes enten skriftligt, mundtligt eller på begge vis til whistleblowerenheden.

Udpegning af whistleblowerenhed

Lov om beskyttelse af whistleblowere stiller krav om, at der skal udpeges en upartisk person eller afdeling, som skal være ansvarlig for følgende:

  • At modtage indberetninger og have kontakt med whistlebloweren,
  • følge op på indberetninger og
  • give feedback til whistlebloweren.

Virksomheden kan vælge, om ovenstående opgaver skal varetages af en medarbejder i virksomheden eller af en ekstern tredjepart. Endvidere kræves det, at information om identiteten på whistlebloweren, den berørte person og enhver tredjemand anført i indberetningen holdes fortroligt.

Arbejdsgiveren skal på en klar og lettilgængelig vis stille oplysninger til rådighed for arbejdstagerne om proceduren for indberetning, herunder hvilke forhold der kan indberettes om, til hvilke personer der kan indberettes, samt hvordan man foretager en indberetning.

 Har du eller din virksomhed spørgsmål hertil, er du/I velkomne til at kontakte os.

print