Folketinget har vedtaget en række nye lovændringer, som kommer til at påvirke ansættelses- og arbejdsretten. Dermed kommer der ændringer fra den nuværende retsstilling, som kommer til at påvirke henholdsvis arbejdstagere og arbejdsgivere.

 Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Lovpligtig whistleblowerordning i mellemstore virksomheder

En central lovbestemmelse, som træder i kraft den 17. december 2023, indebærer, at virksomheder som har mellem 50 og 249 ansatte, skal etablere en intern whistleblowerordning. Formålet med whistleblowerordningen er, at medarbejdere i virksomheden skal have mulighed for at indberette om overtrædelser indenfor visse områder af EU-retten. Derudover vil der være mulighed for at indberette om eventuelle alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold, som eksempelvis grov chikane eller grove seksuelle krænkelser.

Whistleblowerordningen skal administreres af en upartisk person, afdeling eller tredjemand, som skal administrere whistleblowerenheden og stå til rådighed til at modtage indberetning fra virksomhedens medarbejdere. Det er et krav, at whistleblowerenheden ikke har forbindelse til den daglige ledelse i virksomheden.

Afskaffelse af store bededag

Den 28. februar 2023 blev det vedtaget, at store bededag skal afskaffes som helligdag. Loven træder i kraft den 1. januar 2024, hvorefter store bededag vil være en almindelig arbejdsdag med løn. Dette har den betydning, at fremadrettet har lønmodtagere ikke automatisk fri med løn på store bededag. Endvidere vil lønmodtagere, som får timeløn, blive aflønnet på sædvanlig vis, altså uden et løntillæg.

En anden central følge, som loven indebærer, er, at arbejdstagere som er fastlønnede, skal have et løntillæg svarende til en almindelig arbejdsdag, idet arbejdstiden forøges, når store bededag afskaffes. Dermed skal arbejdstagere med fast løn modtage et årligt tillæg på 0,45 pct. af deres årsløn.

Mulighed for at overdrage barselsorlov

Den 1. december 2023 træder der nye barselsregler i kraft som betyder, at LGBT+-familier samt soloforældre får mulighed for at overdrage den ikke-øremærkede barselsorlov på 13 uger.

For LGBT+-familiernes vedkommende vil dette betyde, at den ikke-øremærkede orlov kan deles mellem fire forældre, nemlig mellem to retlige forældre samt to sociale forældre.

Såfremt man er soloforælder, betyder den nye lov, at man får adgang til at overdrage den ikke-øremærkede orlov til nærtstående familiemedlemmer.

Har du eller din virksomhed spørgsmål hertil, er du/I velkomne til at kontakte os.

print