Skatteministeriet forslår i et lovforslag, der netop er sendt i høring, at der skal indføres lagerbeskatning af investeringsejendomme. Af forslaget fremgår det, at ministeriet ønsker, at reglerne træder i kraft fra 1. januar 2023.

 Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Hvem er omfattet?

De nye regler gælder ifølge lovforslaget for danske og udenlandske selskabsbeskattede enheder m.v. med begrænset ansvar – ifølge aftaleteksten er det danske og udenlandske selskaber omfattet af selskabsskatteloven, der bliver omfattet af reglerne. Reglerne gælder således ikke for personligt drevne virksomheder. Ved anvendelse af K/S’er og P/S’er sker beskatningen på ejerniveau. Beskatningen afhænger dermed af om ejeren er et selskab eller en person.

Andelsboligforeninger omfattes alene, hvis de har væsentligt erhvervsmæssig udlejning. Udlejning til egne medlemmer betragtes ikke som erhvervsmæssig udlejning.

Beskatningen

Hvis lovforslaget vedtages, vil dette resultere i, at værdistigninger/fald af investeringsejendomme, der opfylder en række betingelser, beskattes som almindelig selskabsindkomst, altså med 22% efter lagerprincippet.

 For at investeringsejendommen er omfattet, skal ejendommen ifølge lovforslaget 1) udlejes i overvejende omfang på et tidspunkt i den skattepligtiges indkomstår og 2) handelsværdien af ejendomme der udlejes, skal overstige 100 mio. kr. ved udløbet af den skattepligtiges indkomstår.

Udlejning i overvejende omfang

For at en ejendom anses for udlejet i overvejende omfang, skal mere end 50% af ejendommens etage- eller grundareal udlejes på et tidspunkt i indkomståret. Dette resulterer i, at en ejendom der købes med lejere, kan udløse beskatning, på trods af, at lejerne opsiges straks.

 Handelsværdi over 100 mio. kr.

Handelsværdien opgøres på koncernniveau ved indkomstårets udløb således, at porteføljer under 100 mio. kr. er undtaget for lagerbeskatning. Idet vurderingen sker ved indkomstårets udløb, tæller ejendomme solgt i året tæller således ikke med.

For ejendomme, hvor kun en del af ejendommen udlejes er det hele ejendomme der tælles med, hvis betingelsen om at den udlejes i ”overvejende omfang” er opfyldt

Afskrivninger

Skatteministeriet har vurderet, at muligheden for skattemæssig afskrivning i samme omgang bør afskaffes, når ordningen indføres. Dette begrundes i, at der ved vurdering af handelsværdien tages hensyn til slitage på ejendommen, således at beskatningsgrundlaget mindskes, hvorefter ville afskrivningsmuligheden resultere i et dobbeltfradrag.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til de nye regler, er du/I velkomne til at kontakte os.

print