I kølvandet på EU-domstolens dom af 14. maj 2019 (C-55/18), hvor Domstolen fastslog at virksomheder i udgangspunktet skal registrere deres medarbejderes arbejdstid, har Beskæftigelsesministeriet nu udarbejdet et lovforslag om gennemførelse af dele af arbejdsdirektivet. 

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Lovforslaget har til formål at implementere EU-Domstolens praksis om registrering af lønmodtagernes daglige arbejdstid, og at give adgang til at fravige reglen om, at lønmodtagere højst må arbejde 48 timer om ugen i gennemsnit.

Gennemførelse af lovforslaget vil således medføre en række væsentlige ændringer, bestående af to hovedelementer, navnlig lovgivning om registrering af lønmodtageres daglige arbejdstid samt indførelse af den såkaldte opt out, som følger af arbejdsdirektivets artikel 22, på afgrænsede områder.

Krav om registrering af den daglige arbejdstid

I gældende ret, er der ikke et generelt krav om registrering af den enkelte lønmodtagers arbejdstid.

Beskæftigelsesministeriet har på baggrund af ovennævnte afgørelse vurderet at det fremover er nødvendigt at indføre bestemmelser om registrering af arbejdstid.

Mulighed for opt out

Muligheden for opt out har ikke hidtil været anvendt i dansk ret, og som følge heraf har det indtil nu ikke været muligt for lønmodtagere og arbejdsgivere at indgå individuelle aftaler om at fravige udgangspunktet med en gennemsnitlig arbejdsuge på maksimalt 48 timer. I lovforslaget søges dette ændret, så det bliver muligt at indgå sådanne aftaler, under visse omstændigheder.

Det fremgår af lovforslaget at adgangen til at hjemle individuelle aftaler om opt out forbeholdes de mest repræsentative overenskomstparter. Generelt gælder muligheden for at fravige bestemmelser om en arbejdsuge på maksimalt 48 timer i gennemsnit, kun lønmodtagere der er omfattet af overenskomstbestemmelser om rådighedsvagter og som udfører samfundskritiske funktioner indenfor specifikke områder.

Ved indgåelse af en opt out skal almindelige principper for beskyttelse af lønmodtagernes sikkerhed og sundhed overholdes. Derudover bemærkes, at en lønmodtager til enhver tid kan trække samtykke, til at arbejde mere end 48 timer i gennemsnit om ugen, tilbage. Endvidere kan lønmodtagere ikke samtykke til en gennemsnitlig arbejdsuge, der overstiger 60 timer beregnet over en periode på 4 måneder.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til de nye regler, er du/I velkomne til at kontakte os.

print