Lovforslaget indebærer en obligatorisk tilladelsesordning for udenlandske investeringer, hvis der opnås kontrol over mere end 10% af en dansk virksomhed i særligt følsomme sektorer kombineret med en generel frivillig anmeldelsesordning på tværs af sektorer, hvis den udenlandske investor opnår kontrol over mere end 25% af den danske virksomhed. Herudover giver forslaget Erhvervsstyrelsen mulighed for at screene ikke-anmeldte investeringer, som er omfattet af loven i op til fem år efter gennemførelse.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Formålet med loven er at sikre, at udenlandske investeringer i danske virksomheder ikke udgør en trussel mod den nationale sikkerhed og den offentlige orden.

Den foreslået model for investeringsscreening består overordnet af to elementer:

  1. Sektorspecifik ordning, hvor forudgående tilladelse er påkrævet ved særligt sensitive investeringer (tilladelsesordning).
  2. En tværsektoriel ordning, hvor der kan ske frivillig anmeldelse (den frivillige anmeldelsesordning).

Hvilke investeringer er omfattet? 

Alle udenlandske direkte investeringer i alle erhvervsvirksomheder hjemhørende i Danmark omfattes af investeringsloven, uanset hvordan den pågældende danske virksomhed ellers er organiseret.

Herudover omfattes investeringer fra virksomheder hjemhørende i Danmark, hvis denne er dattervirksomhed eller filial af en udenlandsk virksomhed. Ligeledes gælder, hvis virksomheden, som er hjemhørende i Danmark, reelt kontrolleres af en udenlandsk virksomhed eller en udenlandsk statsborger.

Hvis investeringen er omfattet af investeringsloven, skal det herefter afgøres om investeringen omfattes af tilladelsesordningen eller den frivillige anmeldelsesordning, eller om investeringen kan gennemføres uden videre.

Tilladelsesordningen

Tilladelsesordningen medfører, at der skal indhentes forudgående tilladelse, hvis en udenlandsk investor, direkte eller indirekte, tilegner sig mindst 10% af stemmerettighederne eller ejerandelene i en dansk virksomhed indenfor ”særligt følsomme sektorer”. Herudover kræves også tilladelse, hvis andelen efterfølgende øges til 20%, 1/3, 50%, 2/3 eller 100%. Der kræves ligeledes forudgående tilladelse, hvis der ved andre midler opnås tilsvarende kontrol over en dansk virksomhed. Denne kontrol kan opnås gennem bl.a. langfristede lån, joint-venture-aftaler, leverandør og serviceaftaler eller køb af aktiver eller forskningssamarbejder.

Der skal foretages en konkret vurdering af, hvorvidt der opnås en kontrol, som svarer til besiddelse af mindst 10% af ejerdelene. Endvidere bemærkes, at det i lovforslaget medgives, at denne vurdering kan være ”ganske vanskelig”.

”Særligt følsomme sektorer” omfatter følgende virksomheder:

  • Virksomheder inden for forsvarssektoren
  • Virksomheder inden for IT-sikkerhedsfunktioner eller behandling af klassificerede oplysninger
  • Virksomheder, der producerer produkter med dobbelt anvendelse (dual use)
  • Virksomheder inden for anden kritisk teknologi
  • Virksomheder inden for kritisk infrastruktur

Den frivillige anmeldelsesordning

Den frivillige anmeldelsesordning medfører, at investorer udenfor EU/EFTA kan anmelde investeringer, hvis de opnår kontrol over mindst 25% af en dansk virksomhed, som ikke er aktiv inden for de særligt følsomme sektorer. Investorer inden for EU, som ikke kontrolleres af personer uden for EU, er ikke omfattet af den frivillige anmeldelsesordning.

Investorer udenfor EU er ikke forpligtet til at anmelde investeringer, hvis ikke de omfattes af den obligatoriske tilladelsesordning. Dog risikerer de i så henseende, at Erhvervsstyrelsen indleder en undersøgelse af, om investeringen skal tilbagerulles, hvis den vurderes at stride imod den nationale sikkerhed eller offentlige orden. Erhvervsstyrelsen kan indlede denne undersøgelse i op til frem år efter investeringens gennemførsel. Hvis investeringen bliver påbudt tilbagerullet, modtager den udenlandske investor fuld erstatning, hvis påbuddet har karakter af ekspropriation.

Det bemærkes, at den frivillige anmeldelsesordning alene er tiltænkt at skulle anvendes, hvis der forekommer en reel mulighed for, at investeringen udgør en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden.

Der vil være mulighed for at rette henvendelse til Erhvervsstyrelsen om, hvorvidt en investering forventes at kunne falde inden for anvendelsesområdet.

Håndhævelse

Erhvervsstyrelsen får ansvaret for at administrere og træffe afgørelser efter de nye regler. En udenlandsk investor har, efter forhandling med Erhvervsstyrelsen, mulighed for at afgive tilsagn om at overholde nærmere aftalte vilkår, således at investeringen vurderes at være lovlig. Hvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at en investering kan medføre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden, og truslen ikke kan afbødes ved tilsagn, skal Erhvervsstyrelsen forelægge sagen for Erhvervsministeriet, som træffer afgørelse efter forhandling med de øvrige relevante ministerier.

Afgørelserne vil kunne indbringes for domstolene.

Herudover får Erhvervsstyrelsen med lovforslaget hjemmel til at foretage stikprøvebaserede kontroller og gennemføre kontrolundersøgelser uden forudgående retskendelse.

Det foreslås i lovforslaget, at loven skal træde i kraft den 1. juli 2021.

 

Har du eller din virksomhed spørgsmål til den opdaterede vejledning, er du/I velkomne til at kontakte os.

print