Med vedtagelse af et nyt lovforslag den 19. november 2021 har Folketinget skærpet reglerne om krav til måltal og politikker for det underrepræsenterede køn. Reglerne skal medvirke til en mere ligelig fordeling af kønnene i ledelsesorganer i danske virksomheder.

 Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Det vedtagne lovforslag, der træder i kraft pr. 1. januar 2023. Reglerne gælder for kapitalselskaber omfattet af selskabsloven, erhvervsdrivende fonde omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde og virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Ændringerne skærper kravene til de danske virksomheder, for at øge fokus på en mere ligelig fordeling af køn og diversitet i virksomhedernes ledelse.

Reglerne indføres med afsæt i en indstilling til et EU-direktiv om fordeling af køn i bestyrelser i børsnoterede selskaber. Reglerne tager således forskud på eventuelt kommende krav fra EU, idet disse kan fraviges i medlemsstaterne, hvor medlemsstaternes nationale lovgivning i forvejen regulerer spørgsmålet.

Hvem er omfattet af de nye regler?

Reglerne finder anvendelse på store virksomheder, jf. årsregnskabslovens § 7, stk. 2, nr. 3, statslige virksomheder og børsnoterede virksomheder. Ifølge årsregnskabslovens § 7, stk. 2, nr. 3, er store virksomheder, defineret som virksomheder, der i to på hinanden følgende regnskabsår overstiger enten (i) en balancesum på 156 mio. kr. (ii) en nettoomsætning på 313 mio. kr. eller (iii) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250. For modervirksomheder, der skal udarbejde koncernregnskab, skal beregning, vedrørende årsregnskabslovens § 7, stk. 2, nr. 3, fortages på baggrund af koncernregnskabet.

Loven viderefører endvidere den såkaldte bagatelgrænse, hvorefter virksomheder, der ved seneste regnskabsår havde færre end 50 medarbejdere, ikke er omfattet af reglerne.

Såfremt virksomheden lever op til målet om lige kønsfordeling i både det centrale ledelsesorgan og de øvrige ledelsesniveauer påvirkes de ikke er yderligere af kravene, ved lige kønsfordeling forstås en fordeling, der som det mindste udgør 40/60.

Fastsættelse af måltal

De nye regler betyder, at der fremadrettet skal opstilles to måltal. Et måltal som hidtil for det øverste eller centrale ledelseslag og et særskilt måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i de øvrige ledelsesniveauer. Det øvrige ledelsesniveau betyder, at såvel direktionen som medarbejdere med personaleansvar, der refererer til direktionen, er omfattet af måltallet.

I modsætning til tidligere er det nu ikke længere frivilligt for virksomhederne at ændre deres måltal for andelen af det underrepræsenterede køn, når man møder måltallet. Et nyt og højere måltal skal således fastsættes, hvis måltallet mødes, eller tidsfristen for det tidligere opstillede måltal udløber.

Oplysningskrav

Fremover skal virksomheder i deres ledelsesberetning medtage oplysninger omkring andelen af det underrepræsenterede køn. Oversigten skal indeholde det samlede antal af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og i de øvrige ledelsesorganer, og den procentdel, som det underrepræsenterede køn udgør heraf. Oversigten skal i øvrigt indeholde de ovenstående tal for de seneste fire regnskabsår. Oversigten skal medtages, uanset om virksomheden er undtaget som følge af den tidligere omtalte bagatelgrænse. Er virksomheden ikke undtaget efter reglerne om bagatelgrænsen skal virksomhederne endvidere give oplysninger om måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i procent i såvel det øverste ledelsesorgan som de øvrige ledelseslag og tidshorisonten for opfyldelse af måltallene. Tallene for de seneste fire foregående regnskabsår skal ligeledes medtages.

Politikker og handlinger til at opnå måltal

Virksomheder skal i overensstemmelse med de nugældende regler redegøre for status på måltallet i det øverste ledelsesorgan og i givet fald forklare, hvorfor dette ikke er opfyldt. Virksomhederne skal fremadrettet endvidere udarbejde en beskrivelse af de væsentligste handlinger, virksomheden har foretaget i regnskabsåret for at opfylde det fastsatte måltal. Beskrivelsen skal udarbejdes for såvel måltallet for det øverste ledelsesorgan, som de øvrige ledelseslag. Fremover skal redegørelsen placeres i ledelsesberetningen, hvorfor det altså ikke som tidligere er tilstrækkeligt at placere den på virksomhedens hjemmeside eller i en supplerende beretning. Det er derudover ikke muligt for et datterselskab, som indgår i en koncern, blot at henvise til ledelsesberetningen i koncernregnskabet, redegørelsen skal ligeledes fremgå af datterselskabets egen ledelsesberetning.

De virksomheder, der ifølge loven er omfattet af reglerne, skal have måltal og politikker gældende fra den 1. januar 2023.

Har du eller din virksomhed spørgsmål, er du/I velkomne til at kontakte os.

print