Et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår forventes fremsat i november 2022. Lovforslaget skal implementere EU-direktivet om gennemsigtige og forudsigelige ansættelsesvilkår og forventes at træde i kraft den 1. januar 2023.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Lovforslaget vil medføre grundlæggende ændringer til den nugældende ansættelsesbevislov, herunder en udvidelse af arbejdsgiverens oplysningspligt om vilkår for ansættelsen. Den nye lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår skal erstatte den nugældende ansættelsesbevislov.

Baggrunden for lovforslaget er, at Danmark er forpligtet til at implementere de ny indførte forpligtelser i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår (arbejdsvilkårsdirektivet). Direktivets forpligtelser skulle implementeres i medlemsstaterne senest 1. august 2022. Dog har beskæftigelsesministeriet tidligere oplyst, at implementeringen i Danmark ville blive forsinket.

Udvidelse af arbejdsgivers oplysningspligt

I henhold til den nugældende ansættelsesbevislov omfatter arbejdsgivers oplysningspligt alene lønmodtagere, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end en måned, og hvis den gennemsnitlige, ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer.

Med det nye lovforslag foreslås det, at arbejdsgiveren har oplysningspligt over for alle lønmodtagere i et ansættelsesforhold, når den forudbestemte eller faktiske arbejdstid udgør mere end gennemsnitligt 3 timer pr. uge i en referenceperiode på 4 uger. Derudover vil en arbejdsgivers oplysningspligt ligeledes gælde, hvis arbejdsmønstret er helt eller overvejende uforudsigeligt.

 Oplysninger skal gives væsentligt hurtigere

I de situationer, hvor arbejdsgiver har pligt til at udarbejde et ansættelsesbevis, skal arbejdsgiver give lønmodtageren de væsentligste oplysninger om ansættelsesforholdet senest 7 kalenderdage efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt.

Dette er en væsentlig kortere frist i forhold til nugældende regler, hvorefter oplysninger skal gives senest en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt.

Materielle rettigheder

Det nye lovforslag indeholder desuden visse materielle rettigheder, som endnu ikke har været reguleret i ansættelsesretlig lovgivning. Der indføres heriblandt en begrænsning på prøvetidens længde på 6 måneder, samt regler om at prøvetiden i tidsbegrænsede ansættelser ikke må overstige en fjerdedel af ansættelsestiden. Derudover indføres der et forbud mod at hindre lønmodtagere i at tage bibeskæftigelse, så længe beskæftigelsen ikke er uforenelig med det bestående ansættelsesforhold. Medarbejders rettigheder med hensyn til betalt ferie udvides ligeledes til også at omfatte rettigheder i forhold til andet fravær, hvor medarbejderen modtager løn.

Vi vil løbende opdatere, når lovforslaget fremsættes og vedtages i Folketinget.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til de nye regler, er du/I velkomne til at kontakte os.

print