Folketinget har den 30. maj 2023 vedtaget en nye ejendomsskattelov, der indfører dele af boligskatteforliget ”tryghed om boligbeskatningen” fra 2017 og kompensationsaftalen ”Kompensation til boligejere og fortsat tryghed om boligbeskatningen” fra 2020, begge indgået mellem Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Formålet med ejendomsskatteloven

Boligskatteforliget og kompensationsaftalen er indgået med det formål at sikre, at de samlede ejendomsskatter ikke stiger ved overgangen til det nye ejendomsvurderingssystem, der siden efteråret 2021 har sendt nye ejendomsvurderinger ud. Den nye ejendomsskattelov skal indføre dele af disse politiske aftaler og har således samme formål. Derudover skal den nye ejendomsskattelov gennem- og sammenskrive de tidligere gældende love om ejendomsbeskatning i en samlet lov.

Ændringer i den nye ejendomsskattelov

Den nye ejendomskattelov medfører ikke blot en sammenskrivning af tidligere lovgivning, men også en række ændringer. Særligt bestemmer den, at det fremover er staten og ikke som tidligere kommunen, der skal varetage opkrævningen af ejendomsskatter. Derudover indfører loven:

  • Lavere satser for ejendomsværdiskat og grundskyld.
  • En skatterabat til boligejere, der har overtaget boligen inden 2024. Denne rabat skal sikre, at boligejeren ikke samlet set skal betale mere i boligskat efter de nye regler end efter de gamle. Ingen af de omfattede boligejere vil således opleve en skattestigning. Omvendt vil boligejere, for hvem de nye regler udgør en besparelse opnå den fulde besparelse. Rabatten gælder indtil boligen sælges.
  • En såkaldt stigningsbegrænsningsordning, hvorefter større stigninger i grundskyld af erhvervsejendomme m.v. indfases over tid. Denne stigningsbegrænsningsordning skal primært sikre lejere tryghed om deres boligudgifter således, at store stigninger i grundskylden ikke omvæltes i huslejen.
  • En permanent indefrysningsordning, der skal afløse den midlertidige indefrysningsordning fra 2018. Indefrysningsordningen skal give boligejere mulighed for at indfryse de samlede stigninger i ejendomsværdiskat og grundskyld som et lån. Ordningen vil ifølge loven gælde for både nuværende og fremtidige boligejere.

Loven træder i kraft 1. juli 2023, men finder først anvendelse for ejendomsværdiskat, grundskyld og dækningsafgift fra perioden fra og med den 1. januar 2024.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til de nye regler, er du/I velkomne til at kontakte os.

print