Den 27. maj 2021 vedtog Folketinget en ny lov om fondsmæglere og investeringsservices og – aktiviteter. Loven træder i kraft den 26. juni 2021, og ændrer grundlaget for reguleringen af fondsmæglerselskaber og andre virksomheder i den finansielle sektor, når de udfører investeringsservices og -aktiviteter.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

De nye regler implementerer EU-direktiv 2019/2034 (IFD) om tilsyn med investeringsselskaber. Reglerne suppleres af de direkte anvendelige regler i EU-forordningen 2019/2033 (IFR), om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber.

Loven er den første del af en planlagt opsplitning af lov om finansiel virksomhed i forskellige sektorlove.

Den nye fondsmæglerlov finder primært anvendelse på fondsmæglerselskaber og fondsmæglerkoncerner, men finder ligeledes i et vist omfang anvendelse på pengeinstitutter, realkreditinstitutter, investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde, når disse udøver investeringsservices eller -aktiviteter.

Overordnet kan loven betragtes som en videreførelse af de relevante regler, som hidtil har været gældende i lov om finansiel virksomhed, dog med de modifikationer som følger af EU-reguleringen.

For fondsmæglerselskaberne kan ændringerne i forhold til lov om finansiel virksomhed opdeles i, hvad der kan udledes af den nye Fondsmæglerlov og i, hvad der fremover følger af EU-forordningen.

Nye regler i Fondsmæglerloven

Opdeling af selskaberne i tre grupper

Fremadrettet vil fondsmæglerselskaberne blive opdelt i tre grupper, alt efter typer og omfang af aktiviteter. Opdelingen er bestemmende for omfanget af de krav, som stilles til fondsmæglerselskaberne. Der afventes dog fortsat fortolkninger fra Finanstilsynet vedrørende forståelsen af nogle af de centrale parametre, som kan være afgørende for kategoriseringen. På det danske marked forventes det, at gruppe 1 (den øverste risikogruppe), ikke vil have relevans, hvorfor den praktiske sondring vil være mellem gruppe 2 (mellem risiko) og gruppe 3 (laveste risiko). Gruppe 3 vil være virksomheder, som bl.a. kan opfylde krav om, at AUM (som beregnet i henhold til IFR) er under EUR 1,2 mia., at der ikke opbevares kundemidler samt, at der ikke handles for egen regning.

Startkapitalkrav

Fondsmæglerselskabernes startkapitalkrav ændres afhængig af aktivitetstyper.

Krav til fondsmæglerholdingvirksomheder

Fondsmæglerholdingvirksomheder skal fortsat opfylde kapitalgrundlagskravet både på individuelt og konsolideret niveau. Der vil her være tale om en dansk skærpelse, i forhold til EU-retten. Til gengæld bortfalder de krav til fondsmæglerholdingvirksomhederne, som blev fastsat med implementeringen af CRD V i dansk ret, herunder kravet om en egentlig godkendelse af holdingvirksomheden.

Ledelse og styring

Det er hensigten, at Finanstilsynet skal udstede en ny bekendtgørelse angående ledelse og styring af fondsmæglerselskaber, hvilket afventer den europæiske banktilsynsmyndigheds (EBA) nye retningslinjer. Ud fra EBAs høringsdokumenter må det dog forventes, at EBAs retningslinjer vil læne sig op ad de tilsvarende retningslinjer for kreditinstitutter.

Outsourcing

De hidtidige outsourcingsregler vil ikke længere finde anvendelse på fondsmæglerselskaber, som i stedet alene vil skulle anvende MiFID-II reglerne, indtil Finanstilsynet måtte udstede nærmere regler på området.

Mindre lempelser for gruppe 3-fondsmæglerselskaber

Den mindst regulerede kategori vil blive undtaget fra kravet om opgørelse af individuelle solvensbehov, offentlig adgang til generalforsamlinger samt for god skik-reglerne på holdingselskabsniveau.

Koncerninterne eksponeringer

Finanstilsynet har tilkendegivet, at man ønsker at se nærmere på, hvorledes der kan skabes en ny, og mere operationel praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer.

Nye regler i EU-forordningen (IFR)

Kapitalgrundlag

Kravet til fondsmæglerselskabers kapitalgrundlag fastsættes fremover i IFR på baggrund af (i) faste omkostninger, (ii) et permanent minimumskrav samt (iii) nye målinger af risici, som er særligt tilpasset fondsmæglerselskabernes aktivitetsområde. For de selskaber, hvor risikoen er lavest (gruppe 3), vil der dog ikke være krav om denne nye risikomåling.

Likviditetskrav

Likviditetskrav fastsættes fremover med udgangspunkt i en tredjedel af kravene vedrørende de faste omkostninger.

Koncentrationsrisiko

Koncentrationsrisiko opgøres fremover efter reglerne i IFR.

Offentliggørelse og indberetninger

Reglerne om offentliggørelse og indberetninger til Finanstilsynet findes fremover i udgangspunktet i IFR.

Lempelser og undtagelser for gruppe 3

Fondsmæglerselskaber i gruppe 3 vil enten være undtaget, eller have visse muligheder for lempelser fra mange af reglerne under IFR.

Konsolidering

Det vil fremover være IFR, som fastsætter rammerne for den tilsynsmæssige konsolidering i koncerner, hvor der indgår fondsmæglerselskaber, idet der dog kan være supplerende regler om konsolidering i reguleringen for kreditinstitutter, investeringsselskaber og forsikringsselskaber.

Har du eller din virksomhed har spørgsmål til de nye regler, er du/I velkomne til at kontakte os.

print