En vedtaget lovændring, der har fået navnet ”kontrolpakke”, skal styrke selskabs- og regnskabskontrollen. Pakken ændrer i bl.a. selskabsloven, årsregnskabsloven, revisorloven og lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, og indeholder nye krav og regler, som skal iagttages af selskaber og direktioner. Kontrolpakken giver dertil Erhvervsstyrelsen effektive beføjelser til at udøve kontrolmyndighed.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Baggrunden for lovændringen

De nye regler udspringer af et ønske om at sikre kontrol med, at de selskabs- og regnskabsoplysninger, der registreres i CVR-registeret, er korrekte og fyldestgørende.

Der har de senere år været eksempler på tilfælde hvor virksomheder, falske identiteter og adresser, samt såkaldte stråmænd er blevet anvendt til svindel og skatteunddragelse. Det er disse problematikker, som den nye lovændring skal dæmme ned for.

De nye regler og krav

Opbevaring af selskabsdokumenter

Efter de nye regler skal selskabsdokumenter, som udarbejdes i regnskabsår begyndende 1. januar 2021 eller senere, opbevares på betryggende vis i mindst 5 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor dokumentet er udarbejdet.

I bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at bl.a. følgende typer dokumenter skal anses som ”selskabsdokumenter”:

 • Stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Ejerbog
 • Dokumentation for ejerforhold
 • Erklæringer udarbejdet af revisor om selskabets forhold
 • Frivilligt udarbejdede dokumenter i forbindelse med en selskabsretlig beslutning.

Dokumenterne skal uden vanskeligheder kunne gøres tilgængelige for de danske myndigheder. Selskabsdokumenterne kan opbevares fysisk eller elektronisk. Opbevares selskabsdokumentet ikke elektronisk på en server eller i ”skyen”, skal det opbevares fysisk.

Manglende eller mangelfuld opbevaring af selskabsdokumenterne kan straffes med bøde og tvangsopløsning af selskabet.

Bøde kan udstedes til selskabet og eventuelt til de ansvarlige personer i selskabet, hvis de forsætligt eller groft uagtsomt har medvirket til en ikke-underordnet overtrædelse.

Efterlever et selskab ikke Erhvervsstyrelsens påbud om at berigtige ulovlige forhold, har Erhvervsstyrelsen beføjelse til at tvangsopløse selskabet.

Erhvervsstyrelsens nye beføjelser

Kontrolpakkens nye krav og regler har til formål at skærpe kontrollen med selskaber og regnskaber, og giver Erhvervsstyrelsen mulighed for i vid udstrækning at udøve kontrolmyndighed.

De nye regler giver blandt andet Erhvervsstyrelsen beføjelse til:

 • at trække allerede offentliggjorte årsrapporter tilbage, hvis årsrapporten har alvorlige fejl og mangler.
 • at få oplyst ved indberetning små og mellemstore virksomheders nettoomsætning, selvom små og mellemstore selskaber ikke oplyser sin nettoomsætning i årsrapporten. Oplysninger om nettoomsætning vil kunne videregives til andre offentlige myndigheder, men offentliggøres ikke.
 • at tvangsopløse selskaber, som ikke følger påbud om berigtigelse af ulovlige forhold, eller undlader at give efterspurgte oplysninger.
 • at kræve oplysninger verificeret af en uafhængig tredjepart.
 • at afvise at registrere eller afregistrere en registreret person, hvis der er tvivl om hvorvidt personen faktisk udøver ledelsen.
 • at forlange nødvendige oplysninger udleveret med henblik på at vurdere hvorvidt de registrerede personer faktisk udøver ledelsen.
 • at få verificeret identiteten af de registrerede personer.
 • at udøve ’udgående kontrol’ ved at sikre at selskabets hjemstedsadresse i henhold til registreringen i CVR er den reelle adresse.

Øvrige nye regler

Der indsættes en bestemmelse i selskabsloven, hvorefter personer, som registreres i ledelsen, reelt skal udføre de opgaver, der tilkommer disse efter lovgivningen.

Ved kontant kapitalforhøjelse skal der indsendes dokumentation for indbetalingen.

Erhvervsstyrelsens rolle som kontrolmyndighed

Med ”kontrolpakkens” nye regler får Erhvervsstyrelsen effektive værktøjer til at udøve kontrol med selskaber og regnskaber, og dermed mulighed for effektivt at dæmme ned for skatteunddragelse og svindel.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til de nye regler og krav, der følger af ”kontrolpakken”, er du meget velkommen til at kontakte os.

print