Lovforslagene om en ny lejelov og lov om boligforhold blev fremsat den 13. oktober 2021 og første behandlet i Folketinget den 28. oktober 2021. Lovforslagene udgør i hovedtræk en sammenskrivning af gældende lejelov og boligreguleringslov. Alligevel er der enkelte nyheder, som vil blive fremhævet i det følgende.  

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Indholdet i lovforslagene

Formålet med lovfornyelserne var at forenkle gældende ret på leje- og boligområdet, hvilket med tilførsel af et ikke-ubetydeligt antal nye bestemmelser, virker selvmodsigende. Således kommer den nye lejelov eksempelvis til at indeholde 213 paragraffer modsat tidligere 120.

Udgangspunktet er, at lovene ikke skal ændre ved `balancen´ i retsforholdet mellem udlejer og lejer. Det betyder, at lovene ikke indeholder nye bestemmelser i relation til eksempelvis lejefastsættelse eller fraflytning. Derimod vil lovene, som noget nyt, indeholde en række formelle og strukturelle ændringer, hvor eksempelvis Huslejenævnets kompetence beskrives.

Nyt i lejeloven

Som noget nyt indeholder lovforslaget om den nye lejelov bl.a. regelændringer til styrkelse af retssikkerheden for fremlejetagere. Regelændringerne indeholder grundlæggende tre ændringer;

  1. Størrelsen af den forudbetalte leje begrænses, så den ikke kan overstige beløbet svarende til den leje, der skal betales fra lejer opsiger lejeaftalen til lejeforholdet ophører. Efter gældende regler kan udlejer altid opkræve tre måneders husleje uanset opsigelsesvarslets længde.
  2. Der etableres en sanktion for lejeren, der foretager fremleje og ikke inden seks uger fra fremlejeforholdets ophør har foretaget endelig afregning og tilbagebetaling af overskydende depositum og forudbetalt leje. Lejeren sanktioneres tillige, hvis afregning ikke har fundet sted, når der foreligger endelig huslejenævnsafgørelse herom.
  3. Udlejer indrømmes en opsigelsesadgang over for lejere, der gentagne gange misligholder deres forpligtelser over for en fremlejetager.

Lovforslagenes senere sagsgang

I skrivende stund forventes det, at Folketinget vil anden- og tredjebehandle samt vedtage lovforslagene den 20. januar 2022. Hvis alt går planmæssigt, vil lovene træde i kraft den 1. juli 2022.

Vores bemærkninger

Ved ikrafttrædelsen af de nye love venter der udlejere en større administrativ opgave i at implementere nye bestemmelser i diverse skabeloner, paradigmer samt generelle meddelelser, som sendes til en lejer. Det forventes hertil, at der i foråret vil blive udarbejdet og offentliggjort en ny typeformular til brug for lejekontrakter efter ikrafttrædelsen af de nye love. Herudover ændres lovopbygningen, hvorfor bestemmelser kan have et andet paragrafnummer end tidligere.

Har du eller din virksomhed spørgsmål, er du/I velkomne til at kontakte os.

print