Folketinget har den 11. maj 2023 vedtaget en ny lov ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår, der tidligere er omtalt her på siden. Forslaget er vedtaget uden materielle ændringer ift. det fremsatte lovforslag.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Som tidligere omtalt vil lovforslaget medføre grundlæggende ændringer i forhold til den nugældende ansættelsesbevislov og skal erstatte denne. Lovforslaget implementerer desuden EU-direktivet om gennemsigtige og forudsigelige ansættelsesvilkår.

Lovens væsentligste ændringer består i:

  • En udvidelse af arbejdsgivers oplysningspligt således, at denne omfatter alle lønmodtagere i et ansættelsesforhold, når den forudbestemte eller faktiske arbejdstid udgør mere end gennemsnitligt 3. timer pr. uge i en referenceperiode på 4 uger eller, hvor arbejdsmønstret er helt eller overvejende uforudsigeligt.
  • En skærpelse af, hvornår arbejdsgiveren har pligt til at udarbejde et ansættelsesbevis således, at arbejdsgiveren skal give lønmodtageren de væsentligste oplysninger om ansættelsesforholdet senest 7 kalender dage fra ansættelsesforholdet påbegyndes.
  • Prøvetiden begrænses til 6 måneder eller højst en fjerdedel af ansættelsestiden i tidsbegrænsede ansættelser.
  • Et forbud mod at hindre lønmodtagere i at tage bibeskæftigelse, hvor bibeskæftigelsen ikke er uforenelig med det bestående ansættelsesforhold.

Idet lovforslaget er vedtaget uden materielle ændringer i forhold til det fremsatte lovforslag henvises der til den materielle gennemgang af dette i artiklen “Markante ændringer i ansættelsesbevisloven på vej” af 14. november 2022.

Loven træder i kraft 1. juli 2023.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til de nye regler, er du/I velkomne til at kontakte os.

print