Vestre Landsret har den 12. februar 2024 behandlet en principiel sag om anvendelsen af 15 %-reglen ved familieoverdragelser af to kommanditselskaber, hvori de væsentligste aktiver var udlejningsejendomme. 

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Hvad er 15%-reglen?

15%-reglen finder anvendelse ved salg af fast ejendom inden for familien og indebærer, at Skattestyrelsen skal acceptere et skattefrit salg inden for familien, hvis salgsprisen er 15% over eller under de offentlige ejendomsvurderinger. 15%-reglen kan dog ikke anvendes, hvor der foreligger såkaldt ”særlige omstændigheder”, jf. bl.a. dommen optrykt i U2016.2126H.

Hvad handler Vestre Landsrets dom om?

Den netop afsluttede sag for Vestre Landsret angik familieoverdragelse af to kommanditselskaber, hvis væsentligste aktiver udlejningsejendomme. Ved gaveafgiftsberegningen anvendte man 15%-regelen, hvorefter anparternes værdi blev fastsat på baggrund af udlejningsejendommenes offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15%. Ejendommene var imidlertid indregnet til en dagsværdi i årsrapporterne, der var ca. 40% højere end de offentlige ejendomsvurderinger.

Hvad er nyt?

På baggrund af, at dagsværdierne i selskabets årsrapporter oversteg de offentlige vurderinger med ca. 40% fandt Landsretten, at forælderen, der var bestyrelsesformand i selskaberne og havde overdraget disse til sine døtre, måtte være klar over, at den offentlige ejendomsvurdering var for lav.

Vestre Landsret fandt derfor, at der forelå særlige omstændigheder, hvorfor skattemyndighederne ikke var forpligtet til at acceptere en værdiansættelse af ejendommene til den offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15%.

Har du eller din virksomhed spørgsmål hertil, er du/I velkomne til at kontakte os.

print