Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, som implementerer en ny skattemodel for overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde. Formålet er at gøre det muligt for fysiske personer at overdrage kapitalandele i et selskab til en erhvervsdrivende fond, uden at der skal betales hverken bo- eller gaveafgift eller avanceskat på overdragelsestidspunktet.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Skattemodellen indebærer, at en overdragelse af kapitalandele til en erhvervsdrivende fond, i form af arv eller gave, bliver skattefri for både overdrageren og fonden på overdragelsestidspunktet. Det kræver dog, at en række betingelser er opfyldt:

  • Fondens vedtægtsbestemte aktivitetsformål skal være at eje og drive virksomheden som kapitalejer i det overdragne selskab.
  • Fonden kan have et uddelingsformål, f.eks. uddeling til almennyttige formål.
  • Fonden må ikke have til formål at støtte medlemmer af en bestemt familie. Dog vil der kunne tillægges medlemmer af f.eks. stifterfamilien en særlig fortrinsret til at være medlemmer af bestyrelsen, dog under iagttagelse af fondslovgivningens almindelige regler om bestyrelsessammenhæng overholdes.
  • Det overdragne selskab skal drive en aktiv og reel erhvervsvirksomhed, hvorfor der ikke må være tale om en virksomhed overvejende bestående af passiv kapitalanbringelse.
  • Fonden skal blive ejer af mindst 25% af kapitalen i det overdragne selskab og mere end 50% af stemmerettighederne. Hermed muliggøres, at f.eks. stifterfamiliemedlemmer kan eje de resterende kapitalandele i selskabet.
  • Udbytte af kapitalandelene i det overdragne selskab skal tilfalde fonden med mindst samme andel som fondes ejerandel i selskabet, hvorfor det ikke er muligt at lave forskellige ”aktieklasser”, hvorefter øvrige kapitalejere i det overdragne selskab får en større andel af selskabets udbytte end andre.
  • Kapitalandelene skal overdrages til fonden uden modydelse.
  • Værdien af kapitalandelenes værdi, med fradrag af stifterskat, skal tilfalde fondens grundkapital.

Anvendelsen indebærer derfor, at der i forbindelse med overdragelsen af kapitalandelene til fonden ikke skal betales afgift eller skat, men at der skal opgøres en avanceskat kaldet ”stifterskatten”. Stifterskatten beregnes på grundlag af overdragerens avance på overdragelsestidspunktet, men med skattesatsen, som gælder for fonden (aktuelt 22%).

Saldoen og stifterskatten afdrages med løbende skattebetalinger, men det er også muligt at afdrage på stifterskatten ved at foretage almennyttige uddelinger, da sådanne uddelinger til almennyttige formål betragtes som afdrag på stifterskatten.

Holdingmodellen bevares

Af det vedtagne lovforslag fremgår, at holdingmodellen bevares, dog kræver anvendelsen af modellen fremadrettet Skatterådets forudgående tilladelse. Holdingmodellen indebærer, at en kapitalejer kan lade sit holdingselskab overdrage kapitalandelene i et datterselskab til en fond uden beskatning af selskabet, fonden eller kapitalejeren.

Ved Skatterådets beslutning herom vil der blive foretaget en konkret vurdering under hensyntagen til Skatterådets hidtidige praksis. Heraf følger bl.a., at fonden skal have et almennyttigt eller almenvelgørende hovedformål, da modellen alene kan benyttes, hvis datterselskabet overdrages til fonden, som et udslag af kapitalejerens ideelle interesse, som er modsat en personlig eller økonomisk interesse.

Loven træder i kraft den 1. januar 2021.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til den opdaterede vejledning, er du/I velkomne til at kontakte os.

print