Skattestyrelsen har den 1. september 2020 offentliggjort et styresignal, SKM2020.351.SKTST, hvori Skatterådets praksis for beskatning i forbindelse med medarbejderes erhvervelse af aktier eller anparter, når det sker til indre værdi eller anden favørkurs som led i en incitamentsordning, fastlægges. Styresignalet er en skærpelse af hidtidig praksis, der har virkning fremadrettet. Skærpelsen forventes alene at føre til øget beskatning af medarbejdere i tilfælde, hvor der foreligger ikke bogførte værdier hos selskabet som f.eks. goodwill, knowhow og patentretter m.fl.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

v/Phillip Mortensen-Lange, advokatfuldmægtig

Den hidtidige praksis

Efter den hidtidige praksis har Ligningsrådet og Skatterådet godkendt, at medarbejdere kunne erhverve unoterede aktier eller anparter til en kurs svarende til indre værdi, når aktierne eller anparterne ved efterfølgende salg også skulle fastsættes til indre værdi, uden at medarbejderen anses for at have modtaget et skattepligtigt gode.

Den nye praksis

I skattemæssig henseende skal overdragelse af aktier eller anparter fra et selskab til dets medarbejdere ske til markedsværdi. Er værdiansættelsen for lav sammenlignet med markedsværdien, udgør det et lønaccessorium til medarbejderen, hvorefter denne er skattepligtig efter reglerne i ligningslovens § 16, jf. statsskattelovens § 4.

Skærpelsen ændrer praksis, så medarbejders erhvervelse aktier eller anparter til en kurs svarende til indre værdi, som led i en incitamentsordning, beskattes som et lønaccessorium, medmindre indre værdi ikke udgør en favørkurs sammenlignet med markedsværdien. Dette gælder ligeledes, hvis der anvendes anden favørkurs end indre værdi.

Efter den nye praksis vil medarbejderen, i tilfælde af at aktierne eller anparterne overdrages til en kurs svarende til indre værdi eller anden favørkurs, være skattepligtig af forskellen mellem markedsværdien og indre værdi, eller anden favørkurs på anskaffelsestidspunktet efter reglerne i ligningslovens § 16, jf. statskasselovens § 4.

Medarbejderens forhold ved realisering

Medarbejderens senere realisation af aktierne eller anparterne skal ske efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, hvorefter anskaffelsessummen udgør summen af den erlagte anskaffelsessum med tillæg af den lønindkomst, som den pågældende medarbejder tidligere er blevet beskattet af ved erhvervelsen af aktierne eller anparterne. Hvis medarbejderen fejlagtigt ikke tidligere er blevet beskattet ved erhvervelsen af aktierne eller anparterne, og en genoptagelse ikke er mulig, sættes tillægget til anskaffelsessummen til 0 kr.

Selskabets forhold ved medarbejderes erhvervelse af aktierne eller anparterne

Arbejdsgiverselskabet har fradrag for udgifter til tildeling af aktier og købe- og tegningsretter som lønudgifter, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Det er en forudsætning for fradragsretten, at udgiften i forbindelse med tildelingen kan anses for at erhverve, sikre samt vedligeholde selskabets indkomst. Ligeledes er en betingelse for fradragsretten, at udgiften kan forbindes med aflønning af medarbejderen.

Styresignalet blev offentliggjort den 1. september 2020, og virkningen er gældende fra 3 måneder efter offentliggørelsen.

Såfremt du eller din virksomhed har spørgsmål til ovenstående, er du/I meget velkomne til at kontakte os.

print