Folketinget har den 9. juni 2022 vedtaget en ny udbudslov, der gennemfører en række tilpasninger i tilbudsloven. Loven træder i kraft d. 1. juli 2022

 Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Aktindsigt

I den nye udbudslov, begrænses adgangen til aktindsigt. Efter lovens § 5 a, gælder offentlighedslovens regler om aktindsigt fremover alene for massemedier og dem, der er klageberettigede i sagen. Klageberettigede er f.eks. forbigåede tilbudsgivere.

Lærlingekrav

I den nye udbudslov indføres endvidere et lærlingekrav, hvorefter ordregivere fremadrettet forpligtes til at indføre et krav i kontrakten, om at tilbudsgiveren skal anvende personer under oplæring ved gennemførelse af kontrakten. Kravet om benyttelse af personer under oplæring finder anvendelse på offentlige bygge- og anlægskontrakter, som udføres i Danmark, og har en varighed på minimum seks måneder fra kontraktunderskrivelse til levering. I øvrigt skal kravet iagttages ved offentlige tjenesteydelser, som vedrører reparations- og vedligeholdelsestjenester, installationstjenester, transporttjenester, samt rengøringstjenester, og har en varighed på minimum seks måneder fra kontraktunderskrivelse til levering, samt en kontraktværdi på minimum fem millioner kr.

Adgang til ophør og ændring af udbudsmaterialet

Den nye udbudslov indfører en udvidelse af, hvornår en ordregiver kan ophæve kontrakt som følge af udelukkelse. Ordregiver kan fremover bringe en kontrakt til ophør, hvis leverandøren bliver omfattet af en udelukkelsesgrund i kontraktens løbetid og ikke kan dokumentere sin pålidelighed tilstrækkeligt.

Desuden ændrer loven i adgangen til at ændre i udbudsmaterialet. I den nye lov findes således en række betingelser, der skal være opfyldt, for at en ordregiver kan ændre i udbudsmaterialet.

Ændring af processen for vurdering af dokumentation af pålidelighed

Den nye udbudslov indfører endvidere en pligt for ordregiver til at indhente en vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om tilbudsgiverens dokumentation af dennes pålidelighed, hvis tilbudsgiveren er omfattet af en udelukkelsesgrund. Ordregiveren skal fortsat foretage sin egen pålidelighedsvurdering, men det er obligatorisk at indhente udtalelsen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Maksimal udelukkelsesperiode

Den maksimale udelukkelsesperiode forlænges med den nye lov, således at udelukkelsesperioden, hvis ansøger eller tilbudsgiver er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, er fem år. Hvis ansøger eller tilbudsgiver er omfattet af en af de frivillige udelukkelsesgrunde, er er den maksimale udelukkelsesperiode tre år

Nye obligatoriske udelukkelsesgrunde

Hidtil har det været en frivillig udelukkelsesgrund, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv, har begået alvorlige forsømmelser, der skaber tvivl om dennes integritet. Denne udelukkelsesgrund er fremover obligatorisk. Fra 1. juli 2022 er ordgivere således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der har begået alvorlige forsømmelser, der skaber tvivl om dennes integritet.

 Endvidere tilføjes en ny obligatorisk udelukkelsesgrund, således er ordregiver forpligtet til at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis denne er etableret i et land, på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement.

Mulighed for indførelse af obligatorisk udbudssystem

I den nye udbudslov indføres endvidere en mulighed for, at Erhvervsministeren, kan fastsætte regler om, gennemførelse af elektroniske udbud. Således er der mulighed for oprettelse af en fælles offentligudbudsplatform.

Mulighed for indførelse af ”køb grønt eller forklar”- princip

Den nye udbudslov giver mulighed for, at Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at ordregivere er forpligtede til at overveje om klima- og miljøhensyn skal inddrages ved gennemførelsen af kontrakten. Konkret hvilke hensyn der skal overvejes, hvornår er således op til ministeren at fastsætte nærmere regler om.

Sanktioner

Ved vedtagelse af lovforslaget foretages endvidere en ændring af lov om Klagenævnet for Udbud. Ved ændringen gives Klagenævnet for Udbud, kompetence til, at pålægge offentlige og private ordregivere en økonomisk sanktion på en procentdel af værdien af den udbudte kontrakt, i de tilfælde, hvor de ikke lever op til ”opdel eller forklar” princippet. Ifølge princippet, skal en ordregiver beggrunde, hvorfor en samlet kontrakt ikke er udbudt i særskilte delkontrakter.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til de nye regler, er du/I velkomne til at kontakte os.

print