Folketinget har den 9. juni 2022 vedtaget en række ændringer i kildeskatteloven, opkrævningsloven, selskabsskatteloven mm., disse gennemfører nye regler for beregning af rente ved efterangivelse af moms og afgifter.

 Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Forhenværende praksis

Indtil den vedtagne lovændring har skattemyndighederne ikke haft hjemmel til at opkræve renter ved manglende angivelse af f.eks. moms. Dette resulterede i en uhensigtsmæssig retstilling, hvor virksomheder, der havde indberettet moms, men ikke betalt, blev pålagt renter fra sidste rettidige betalingsdato, hvorimod virksomheder, der ikke havde indberettet moms først, blev pålagt renter 14 dage efter påkrav.

Nye regler

Lovændringen betyder, at disse tilfælde i fremtiden er ligestillet, således at der kan beregnes renter fra sidste rettidige betalingsdato, både ved manglende betaling og ved manglende indberetning.

 Der vil derfor blive beregnet og opkrævet renter, hvis virksomheden indgiver sin første angivelse efter momsregistrering for sent, men inden en foreløbig fastsættelse er foretaget. Der vil desuden opkræves renter, hvor virksomheden indgiver sin første angivelse efter momsregistrering i rette tid, men ændrer angivelsen til et højere beløb efter fristen er udløbet. Der opkræves følgelig renter, hvor virksomheden er registreret for sent og som følge heraf nødvendigvis indgiver sin første angivelse for sent.

Således vil virksomheder, der for sent indberetter skulle betale rente, fra sidste rettidige betalingsdag. I den forbindelse bør man holde sig for øje, at det er virksomheden, der bærer bevisbyrden for, at angivelsen eller indberetningen er indsendt rettidigt.

Af det vedtagne lovforslag følger det imidlertid, at Skattestyrelsen kan give mulighed for helt eller delvist at fritage for betaling af renter tilbage i tid, når i særlige omstændigheder foreligger.

Delvis fradragsret

Har en virksomhed, en delvis fradragsret, skal denne fortsat foretage efterfølgende regulering, når årets endelige delvise fradragsprocent opgøres. Idet fradragsprocenten baserer sig på årets omsætning, kan fradragsretten ikke opgøres endeligt før regnskabsåret udløb. Det har ikke været ønsket at sådanne situationer rammes af de nye renteregler. Således har man forslået en model, hvor fradragsretten gøres endeligt op efter regnskabsårets udløb og angives i den momsperiode, der dækker den 6. måned efter regnskabsårets udløb.

Ikrafttrædelse

Lovforslaget har allerede fra 15. juni 2022, fjernet reglen om 14 dages rentefrihed på området for afgifter ved manglende angivelse, foreløbige fastsættelser og manglende registrering. Lovforslaget har dog først virkning, for de fleste momsefterangivelsessituationer på et senere tidspunkt, fastsat af Skatteministeriet. Skattemyndighederne foretager i perioden efter den 15. juni 2022 løbende tilpasning af systemer som følge af den nye lov.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til de nye regler, er du/I velkomne til at kontakte os.

print