Nyt udkast til lovforslag om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår er nu sendt i offentlig høring. Udkastet indeholder væsentlige ændringer i relation til ansættelsesbeviser samt minimumskrav til arbejdsvilkår. Reglerne forventes at træde i kraft den 1. januar 2023. 

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Det nye udkast til lovforslag kommer på baggrund af den danske implementering af arbejdsvilkårsdirektivet (2019/1152), og kommer til at få betydning for de fleste ansættelsesforhold i Danmark.

Oprindeligt skulle direktivet have været implementeret i dansk ret senest den 1. august, men grundet uenigheder i implementeringsudvalget, meddelte beskæftigelsesministeren i foråret 2022, at denne ville blive forsinket. Det forventes således, at reglerne nu træder i kraft den 1. januar

De nye regler skal erstatte den nugældende ansættelsesbevislov, og formålet hermed er at øge ansættelsesvilkårenes gennemsigtighed og forudsigelighed.

Ændrede krav til ansættelsesbeviser

I udkastet lægges der op til, at ansættelsesbevisloven skal finde anvendelse på alle lønmodtagere i et ansættelsesforhold, hvor den forudbestemte eller faktiske arbejdstid udgør mere end gennemsnitligt tre timer pr. uge, eller hvor arbejdstiden er uforudsigelig.

Endvidere er det foreslået i udkastet, at indholdskravene til et ansættelsesbevis forøges. Fremadrettet kan det således blive et krav, at arbejdsgiveren blandt andet skal orientere lønmodtageren om efteruddannelsestilbud, ordninger for vagtændringer, hvor det er relevant samt sociale sikringsordninger.

Herudover er det foreslået, at de grundlæggende oplysninger om ansættelsesforholdet skal gives senest syv kalenderdage efter ansættelsens påbegyndelse. I dag skal oplysningerne gives én måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt.

Mindstekrav til arbejdsvilkår

Som noget nyt indeholder udkastet minimumsrettigheder for lønmodtageren, herunder maksimal varighed af prøvetid og en beskyttet ret til bibeskæftigelse.

Arbejdsgiveren kan pådrages et godtgørelsesansvar ved brud på minimumsrettighederne.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til de nye regler, er du/I velkomne til at kontakte os.

print