Konkursrådet har den 1. februar 2022 foreslået en række ændringer til konkursloven, som skal implementere EU-direktiv 2019/1023 om forebyggende rekonstruktion.

Reglerne sigter mod tidligere indgriben, og foreskriver en mere forenklet proces med større valgfrihed for virksomheder under rekonstruktion. 

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Direktivet pålægger medlemslandene at indføre en forebyggende rekonstruktionsprocedure, som skal sikre at levedygtige virksomheder kan håndtere deres finansielle vanskeligheder på så tidligt et tidspunkt, at det er muligt at undgå insolvens og lukning af virksomheden.

De nye regler vil medføre:

Forebyggende rekonstruktion ved sandsynlighed for insolvens

En væsentlig forskel mellem den form for rekonstruktion som vi kender til og den nye forebyggende rekonstruktion vil være, at fysiske – udelukkende erhvervsdrivende – og juridiske personer vil have mulighed for at anmode om forebyggende rekonstruktionsbehandling, hvor der alene foreligger en sandsynlighed for insolvens.

Ikke automatisk offentliggørelse af forebyggende rekonstruktion

Forebyggende rekonstruktion vil ikke automatisk blive offentliggjort gennem Statstidende. Dette indebærer, at en rekonstruktionsproces i princippet vil kunne iværksættes og gennemføres helt indtil fremsættelsen af rekonstruktionsforslaget, uden at skyldnerens kreditorer bliver bekendt med, at processen kører.

Valgfrit fyldestgørelsesforbud

Indledning af forebyggende rekonstruktion vil ikke indebære et fyldestgørelsesforbud. Skyldners kreditorer kan således fortsat inddrive deres krav mod skyldneren.

En skyldner under forebyggende rekonstruktion kan dog anmode om et fyldestgørelsesforbud. En begæring herom betragtes tillige som en anmodning om udpegning af en rekonstruktør.

Fortrinsstilling af krav

I tilfælde af, at der indledes forbyggende rekonstruktion, vil udgangspunktet være, at gæld, som er stiftet efter indledning af den forebyggende rekonstruktionsbehandling, ikke har fortrinsstilling.

Kravene kan dog opnå fortrinsstilling, hvis der

  • er udpeget en rekonstruktør, og
  • denne samtykker i gældsstiftelsen
Virksomhedspant og fordringspant fryses ikke

Ved indledningen af forebyggende rekonstruktion, vil et virksomheds- og fordringspant ikke ’fryses’, hvorfor der fortsat kan ske udskillelse af aktiver som led i sædvanlig drift.

Ændring af reglerne om indholdet af rekonstruktionen

Efter de nugældende regler er det er krav, at rekonstruktion indeholder et element af mindst en tvangsakkord eller virksomhedsoverdragelse.

Konkursrådets lovudkast om forebyggende rekonstruktion giver adgang til, at virksomheder kan rekonstrueres med andre tiltag, f.eks. ved, at der alene gennemføres en kapitaltilførsel eller gældskonvertering, når dette vil medføre at skyldneren bliver solvent.

Ændring af afstemningsreglerne for kreditorer

Efter de nugældende afstemningsregler stemmer de berørte kreditorer efter fordringernes størrelse, og et rekonstruktionsforslag er vedtaget, medmindre flertallet af kreditorer efter beløb stemmer imod forslaget.

Efter de nye regler skal afstemning ske ud fra en inddeling i afstemningsklasser, som den, der har udarbejdet rekonstruktionsplanen, har foretaget.

Klasseinddelingssystemet skal afspejle et tilstrækkeligt interessesammenfald, og har til formål at sikre en højere grad af beskyttelse for mindretalskreditorer, hvis interesse i skyldnerens overlevelse eller alternativ konkurs er forskellig fra flertallet.

Kreditorerne skal stemme separat i de forskellige klasser, hvorefter det afgøres, om den enkelte klasse stemmer for eller imod forslaget.

Afgørende for om forslaget anses for vedtaget er herefter, hvorvidt er flertal af klasserne stemmer for.

Reglerne om klasseinddeling skal være obligatoriske for større virksomheder, hvorimod små og mellemstore virksomheder som hovedregel skal anvende de nugældende regler, medmindre virksomheden anmoder om, at der foretages afstemning i afstemningsklasser.

Tidligere varsling af insolvens

Der er i betænkningen lagt op til, at der etableres mekanismer til tidligere varsling af nødlidende virksomheder. Dette kan f.eks. være offentlige myndigheders konstatering af skyldnerens manglende betaling af skat og moms, manglende indberetninger eller manglende aflæggelse af regnskab.

En forebyggende rekonstruktionsbehandling skal maksimalt kunne vare et år.

De nye regler træder i kraft 17. juli 2022.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til de nye regler, er du/I velkomne til at kontakte os.

print