Den 25. juni 2018 trådte et nyt direktiv (DAC6) i kraft, som medfører en indberetningspligt for alle mellemmænd, rådgivere og virksomheder involveret i grænseoverskridende transaktioner på skatteområdet. Direktivet har virkning fra den 1. juli 2020, og har til formål at bekæmpe aggressiv skatteplanlægning.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

De nye regler indebærer en obligatorisk indberetningspligt for eksterne rådgivere og virksomheder, når de er bekendte med, i besiddelse af, eller kontrollerer grænseoverskridende transaktioner. De indberettede oplysninger vil automatisk blive udvekslet med skattemyndighederne i øvrige EU-lande.

Indberetningspligten har tilbagevirkende kraft således, at der senest den 31. august 2020 skal ske indberetning af oplysninger om transaktioner foretaget mellem den 25. juni 2018 og den 1. juli 2020.  Transaktioner, hvor det første skridt er gennemført senere end den 1. juli 2020, skal være indberettet inden 30 dage fra rådgivningstidspunktet.

En overskridelse af en indberetningsfrist, forkert eller manglende indberetning kan medføre en bøde. Bøderne starter fra 50.000 kr. og op. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på fristerne samt hvilke oplysninger, der skal indberettes.

Hvilke grænseoverskridende transaktioner skal indberettes?

En grænseoverskridende transaktion er indberetningspligtig, hvis den opfylder mindst ét af de 15 kendetegn, som er oplistet i kapitel 3 i bekendtgørelse om indberetning af grænseoverskridende ordninger.

Som eksempler på kendetegn ved en grænseoverskridende ordning, der kan udløse en indberetningspligt kan nævnes:

  1. En ordning, hvor den relevante skatteyder, eller en deltager i ordningen forpligter sig til at overholde en tavshedspligt, som kan betyde, at denne ikke må afsløre over for andre mellemmænd eller skattemyndigheder, hvordan ordningen eller ordningerne kan sikre en skattefordel.
  2. En ordning, der i væsentlig grad bygger på standardiseret dokumentation og/eller struktur, og er tilgængelig for mere end én relevant skatteyder uden i væsentlig grad at skulle tilpasses med henblik på gennemførelse.
  3. En ordning, der bevirker, at en indtægt omdannes til kapital, gaver eller andre former for indkomst, som beskattes lavere eller helt er fritaget fra beskatning.

Hvem påhviler indberetningspligten?

Indberetningspligten skal foretages af en eller flere mellemmænd eller den relevante skatteyder.

Der er tale om en meget bred definition af begrebet mellemmand, som omfatter både advokater, revisorer og skatterådgivere, samt rådgivere der yder rådgivning til skatteydere vedrørende grænseoverskridende ordninger.

For advokater gælder der en særlig undtagelse, idet advokater fritages fra direktivets indberetningspligt, såfremt indberetningspligten udgør et brud på tavshedspligten mellem advokat og klient. Advokater vil alene være forpligtet til at indberette en grænseoverskridende transaktion, såfremt klienten ikke selv har foretaget denne indberetning rettidigt.

Er du i tvivl om, hvordan det nye direktiv kan få betydning for dig eller din virksomhed, eller har du generelle spørgsmål til din virksomheds juridiske retsstilling, er du meget velkommen til at kontakte os.

print