I marts 2021 vedtog Folketinget en række nye regler vedrørende rekonstruktion. Ændringerne til konkursloven trådte i kraft kort tid efter, hvorimod reglerne vedrørende lønmodtagerforpligtelser først er trådt i kraft den 15. august 2021.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H)

En køber af en virksomhed under rekonstruktion kan nøjes med alene at overtage lønrestancer for tiden efter rekonstruktionens indledning

Inden ikrafttræden af de nye regler ville køberen af en virksomhed under rekonstruktionsbehandling hæfte for de lønrestancer mv., som bestod på selve overdragelsestidspunktet over for de af virksomhedens lønmodtagere, som køberen overtog.

Det vil sige, at en køber af en virksomhed under rekonstruktion var forpligtet til at betale samtlige forfaldne lønrestancer fra tiden før rekonstruktionen til de overtagne lønmodtagere – uanset at køberen ikke havde opnået modydelsen for sin betaling, altså arbejdskraften i perioden inden overdragelsen.

I konkurstilfælde derimod var situationen imidlertid den, at køberen alene hæftede for de lønrestancer mv., som vedrørte perioden efter konkursdekrets afsigelse, da Lønmodtagerens Garantifond dækker lønrestancerne for perioden før dekretets afsigelse.

Med de tidligere regler opstod derfor et væsentligt incitament for parterne til at sikre, at sælgeren inden en overdragelse blev taget under konkursbehandling, hvis der var restancer til de lønmodtagere, som overdrages ved virksomhedsoverdragelse.

Med de nye regler er der nu indført forbedrede muligheder for at gennemføre en virksomhedsoverdragelse, eftersom de nye regler sidestiller en virksomhedsoverdragelse under en rekonstruktion med en tilsvarende overdragelse under en konkursbehandling, således at en køber af en virksomhed under rekonstruktion nu alene hæfter for betaling af lønrestancer til de overtagne lønmodtagere for tiden efter indledningen af rekonstruktionen. Lønmodtagernes Garantifond vil så dække lønrestancer for arbejde udført før indledningen af rekonstruktion.

De nye regler er derfor en betydelig forbedring for ikke alene den nødlidende virksomhed, men også lønmodtagerne samt de potentielle købere.

Dækningsområdet for Lønmodtagernes Garantifond udvides

Lønmodtagerens Garantifond er oprettet med henblik på sikring af lønmodtagernes krav på løn, pension og feriemidler i tilfælde af arbejdsgiverens konkurs. Lønmodtagere, som derfor grundet arbejdsgiverens konkurs ikke får udbetalt sin løn mv., kan derfor få dækning fra Lønmodtagernes Garantifond af nettoløn på op til 160.000 kr. (2021-niveau), samt dækning for feriepenge, SH-betaling og fritvalgskonto.

Imidlertid opstod en uhensigtsmæssig situation ved rekonstruktionsreglernes ikrafttræden i 2011, hvor lønmodtagere der før eller under en rekonstruktion blev opsagt og fritstillet, som udgangspunkt måtte afvente afslutningen af rekonstruktionsbehandling før de enten ville modtage betaling fra den rekonstruerede virksomhed, eller ville modtage betaling fra Lønmodtagernes Garantifond eller konkursboet.

Med de nye regler er dækningsområdet for Lønmodtagerens Garantifond nu udvidet for rekonstruktioner indledt efter den 15. august 2021, således at lønmodtagere, som er opsagt eller fritstillet før eller under rekonstruktionsbehandlingen, kan få dækning af Lønmodtagernes Garantifond allerede ved indledningen af rekonstruktionsbehandlingen. Vigtigt at bemærke er, at af praktiske årsager kan lønmodtagere, som er opsagt og fritstillet først anmelde deres krav hos Lønmodtagernes Garantifond per 1. oktober 2021.

De lønmodtagere, som fortsat er i beskæftigelse hos virksomheden uden rekonstruktion, vil fortsat skulle modtage løn fra den rekonstruktionsramte virksomhed.

De nye regler forbedrer ikke alene de fratrådte lønmodtagers retstilling men også mulighederne for, at virksomheden kan betale løn til de fortsættende lønmodtagere. Dette skyldes, at en virksomhed under rekonstruktion nu kan låne midler til betaling af løn til lønmodtagerne, som forfaldt før rekonstruktionens indledning af Lønmodtagernes Garantifond, dog maksimalt én månedsløn og maksimalt 26.667 kr. per lønmodtager. Den rekonstruktionsramte virksomhed kan hermed låne til at betale lønrestancer til lønmodtagere, som fortsat er i beskæftigelse, og dermed minimere risikoen for ophævelse fra lønmodtageres side, og værdien af virksomheden dermed bevares.

Den hidtidige mulighed for at låne midler til betaling af løn med forfald efter indledningen af rekonstruktionsbehandlingen berøres ikke og fortsætter uændret, dog maksimalt 3 måneders løn og 80.000 kr.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til de nye regler, er du/I velkomne til at kontakte os.

print