Købelovens regler er opdateret og tager nu større hensyn til de mange digitale tjenester og ydelser, som udbydes til forbrugerne. De nye regler vil påvirke virksomhederne, som udbyder disse produkter til forbrugerne, på flere måder. Nedenfor gives et overblik over de væsentligste ændringer.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Med de nye regler er aftaler om levering af digitale tjenester og varer med digitalt indhold nu tillige omfattet af reglerne om forbrugerkøb i købeloven. Dette bevirker, at ikke kun køb i traditionel forstand er omfattet. Omfattet er tillige når en forbruger modtager en digital tjeneste eller andet digitalt indhold mod at opgive flere personoplysninger end nødvendigt. Reglerne medfører dermed, at køb af fysiske produkter og digitale varer og tjenesteydelser sidestilles i højere grad end hidtil. Ændringerne har givet forbrugeren flere rettigheder, hvorfor det som udbyder af digitale tjenester og ydelser er vigtigt at være opmærksom på disse ændringer.

Reklamationsfrister

Ved varer med digitalt indhold eller digitale tjenester gælder der som udgangspunkt en toårig reklamationsfrist. Når det digitale indhold eller den digitale tjeneste skal leveres løbende over en periode, udløber fristen for så vidt angår mangler ved det digitale indhold eller den digitale tjeneste tidligst ved udløbet af leveringsperioden ved varer med digitale elementer. I andre tilfælde udløber reklamationsfristen 2 måneder efter udløbet af leveringsperioden.

Formodningsreglen fra seks til tolv måneder

Efter de nye regler er varer med digitalt indhold omfattet af formodningsreglen. En mangel giver alene forbrugeren rettigheder efter købeloven, hvis manglen eller årsagen hertil har været til stede på leveringstidspunktet. Ved formodningsreglen formoder man, at en mangel, som forbrugeren kan påvise indenfor et år efter leveringstidspunktet, har været til stede på leveringstidspunktet. Formodningen kan af sælger afkræftes ved f.eks. at påvisning af, at manglen skyldes uhensigtsmæssig brug af forbrugeren.

Forholdsmæssigt afslag ved mangler

Hidtil havde forbrugeren en ret til passende afslag ved mangler. Dette er nu ændret således, at forbrugeren alene har ret til forholdsmæssigt afslag, og derfor ikke længere kan kræve afslag for en mangel, som ikke medfører, at varen er af mindre værdi.

Garantier

Med de nye regler gælder endvidere at garantier som fremgår af reklamer, er bindende for garantigiveren også selvom, at der eksisterer en anden garantierklæring, som er mindre byrdefuld for garantigiveren.

Loven finder kun anvendelse, hvis forbrugeren har købt varen den 1. januar 2022 eller senere. Hvis en vare er købt før den 1. januar 2022, finder de tidligere regler anvendelse.

De nye regler findes i købelovens § 72 til 86a.

Har du eller din virksomhed spørgsmål, er du/I velkomne til at kontakte os.

print