Folketinget har den 18. april 2023 på baggrund af Ansvarsudvalgets betænkning vedtaget en række ændringer i lov om finansiel virksomhed, straffeloven og en række andre lov med henblik på at skærpe ansvarsvurderingen for ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Baggrunden

Baggrund for lovforslaget er Ansvarsudvalgets anbefalinger om skærpet ansvarsvurdering af ledelse af finansiel virksomhed i betænkning 1575/2021. Denne kommer som følge af en række erfaringer fra det retlige efterspil efter finanskrisen, hvor det var vanskeligt at holde ledelsen ansvarlig for generelt uforsvarlig bankdrift, der medførte store tab for såvel kreditorer som aktionærer.

Formålet

Formålet med lovforslaget er at sikre at det fremover vil være muligt at holde ledelsen i en finansiel virksomhed ansvarlig for ledelsessvigt og uforsvarlig adfærd.

Der indføres en række ændringer med loven: 1) ny regler om strafansvaret for ledelsesmedlemmer, 2) nye regler om erstatningsansvaret for ledelsesmedlemmer 3) ny regulering af fratrædelsesgodtgørelser, 4) ændringer af reglerne om egnethed og hæderlighed.

Strafansvaret

Den vedtagne lov indfører en klar strafbestemmelse i lov om finansiel virksomhed, der kriminaliserer grove eller gentagne ledelsessvigt, der medfører tab eller risiko for tab for virksomheden, kreditorer, investorer mfl. Ændringerne medfører endvidere, at ledelsessvigt der indebærer øget risiko for at virksomheden anvendes som led i kriminalitet også kan straffes. Bestemmelsen er i høj grad en præcisering af gældende regler. Formålet med ændringen er imidlertid at skabe et klart og forudsigeligt grundlag for at vurdere, hvorvidt handlinger udgør strafbare ledelsessvigt.

Erstatningsansvaret

I lyset af erstatningssagerne mod ledelsesmedlemmer i forbindelse med det retlige efterspil efter Finanskrisen, herunder særligt Højesterets dom i erstatningssagen mod Capinordic Bank, har erhvervsministeriet vurderet, at tilsidesættelse af interne regler ikke har haft den ønskede betydning i forbindelse med ansvarsvurderingen af ledelsen. Der lægges derfor op til, at tilsidesættelse af interne regler, skal have større betydning i ansvarsvurderingen af ledelsesmedlemmer i erstatningssager.

Det indføres på den baggrund, at bestyrelsen skal fastlægge virksomhedens kerneaktiviteter, risikoprofil herunder udarbejde politikker og retningslinjer herfor. Det præciseres desuden at bestyrelsen løbende skal vurdere direktionen i forhold til fastsatte politikker og risikoprofil. Dette indebærer ikke nye pligter for bestyrelsen, men skal gøre det klart, at tilsidesættelse af virksomhedens interne politikker, retningslinjer og risikoprofil fremover tillægges større vægt ved ansvarsvurderingen i erstatningssager.

Fratrædelsesgodtgørelser

Loven indfører også regler vedrørende ledelsesmedlemmers fratrædelsesgodtgørelser. Disse skal sikre, at finansielle virksomheder fører en forsvarlig og gennemsigtig vederlagspolitik. Loven indfører derfor bl.a. et offentliggørelseskrav, hvorefter finansielle virksomheder skal offentliggøre oplysninger om fratrædelsesordninger til medlemmer af direktionen, når disse overstiger en værdi svarende til to års vederlag. Derudover følger det af loven, at fratrædelsesgodtgørelsen ikke kan udbetales, hvor direktøren har udvist en adfærd, der udgør et alvorligt ledelsessvigt.

Egnethed og hæderlighed

Derudover indføres en række ændringer i reglerne om egnethed og hæderlighed for ledelsesmedlemmer og andre nøglepersoner i finansielle virksomheder, for at sikre god ledelse i virksomhederne. Ændringerne skal udvide rekrutteringsgrundlaget for ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder, ved bl.a. at øge transparensen om de fornødne kompetencer til stillinger i ledelsen. Desuden introduceres en formodningstilgang, der skal supplere helhedsvurderingen af en ansøger, som Finanstilsynet foretager. Det er desuden besluttet at lempe kravene til nøglepersoner for mindre pengeinstitutter.

Lovforslaget, træder i kraft den 1. juli 2023.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til de nye regler, er du/I velkomne til at kontakte os.

print