Ved vedtagelse af lovforslag L 28/2020 den 3. december 2020 indføres nye krav om håndtering af transfer pricing dokumentation.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Kontrollerede transaktioner

Selskaber, der foretager ”kontrollerede transaktioner” – skal udarbejde transfer pricing dokumentation, hvori det skal dokumenteres, hvordan priser og vilkår er fastsat for transaktionerne. Kontrollerede transaktioner er i Skattekontrollovens § 37, stk. 6 defineret som;

”(…) transaktioner mellem

  1. en skattepligtig og en fysisk eller juridisk person, der udøver en bestemmende indflydelse over den skattepligtige,
  2. en skattepligtig og en juridisk person, som den skattepligtige udøver en bestemmende indflydelse over,
  3. en skattepligtig og en juridisk person, der er koncernforbundet med den skattepligtige,
  4. en skattepligtig og dennes faste driftssted beliggende i udlandet,
  5. en skattepligtig, der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person og dennes faste driftssted i Danmark eller,
  6. en skattepligtig, der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person og dennes kulbrintetilknyttede virksomhed omfattet af kulbrinteskattelovens § 21, stk. 1. ”

Transfer pricing dokumentationen benyttes til en vurdering af, om priser og vilkår stemmer overens med, de vilkår der ville have været fastsat, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter – på såkaldte ”armslængdevilkår”. Der er i TP-bekendtgørelsen fastsat nærmere regler for, hvad transfer pricing dokumentationen skal indeholde. Undtaget for reglerne om transfer pricing dokumentation er selskaber med færre end 250 ansatte, der enten har en omsætning, som ikke overstiger 250 mio. kr. eller en balancesum der er mindre end 125 mio. kr.

Nye regler vedtaget ved lovforslag L 28/2020

Efter de nye regler skal transfer pricing dokumentation indgives til Skattestyrelsen senest 60 dage efter fristen for indgivelse af oplysningsskemaet. De nye regler gælder for indkomstår, der påbegyndes den. 1 januar 2021 eller senere. Følger man kalenderårsregnskabet medfører det, at transfer pricing-dokumentationen for indkomståret 2021, skal være udarbejdet ved fristen for indgivelse af oplysningsskemaet den 1.juli 2022 og indsendt senest 60 dage herefter, altså den 30. august 2022.

Efter de tidligere regler om transfer pricing dokumentation skulle dokumentationen alene udleveres til Skattestyrelsen på anmodning, dette gælder fortsat for indkomstår, der er startet før den 1. januar 2021.

Sanktioner og skattestyrelsens mulighed for skønsmæssige ansættelser

Skattemyndighederne har i den vedtagne lov fået adgang til at lave skønsmæssige værdiansættelser af den skattepligtige indkomst, hvis transfer pricing dokumentationen ikke er rettidigt indsendt eller, hvis dokumentationen er mangelfuld.

Sanktionsreglerne ændres ikke i loven. Således kan for sen, manglende eller utilstrækkelig indsendelse af transfer pricing dokumentation straffes med bøde på op til 250.000 DKK pr. selskab, pr. år. Hvis Skat afgør, at der ikke er handlet til armslængdevilkår og -priser, kan der desuden pålægges en bøde på 10 procent af en potentiel indkomstjustering.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til den nye praksis, er du/I velkomne til at kontakte os.

print