Profil

Som effektiv og engageret advokatvirksomhed lægger vi afgørende vægt på at yde juridisk og forretningsmæssig rådgivning af højeste faglige standard. Vi fungerer samtidig som forretningsorienteret og effektiv samarbejdspartner for vores klienter.

Vi forstår vores klienters forretning, hvilket er en forudsætning for at yde værdiskabende rådgivning. Vi baserer vores rådgivning på personligt engagement, fleksibilitet og tillid – og vi har altid relationen til klienten i fokus.

En række af vores jurister har erhvervserfaring og uddannelse ud over den klassiske juridiske uddannelse, eksempelvis inden for international jura og økonomi.

Hertil kommer, at vores jurister videreuddannes løbende, således at vi til stadighed kan yde optimal og velkvalificeret rådgivning.

Vores jurister er aktive i sammenhænge, der rækker ud over traditionel advokatvirksomhed, og deltager eksempelvis i bestyrelsesarbejde og foreningsaktiviteter samt i foredrags- og forfattervirksomhed. Endelig fungerer vi jævnligt som voldgiftdommere.

Alle advokater hos Kønig Advokater er medlemmer af Advokatsamfundet.

Historie

Vores advokatvirksomhed blev etableret i 1981. Som et led i en generel modernisering skiftede vi i 2018 navn til Kønig Advokater. Vi flyttede i 2018 ligeledes ind i nyistandsatte lokaler i Amaliegade 35, 1256 København K. Kontoret er dermed beliggende i samme ejendom som Sø- og Handelsretten.

Forretningsbetingelser

Kønig Advokaters forretningsbetingelser gælder for de opgaver, vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt.

 1. Interesse- eller loyalitetskonflikt

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedurer afklarer vi, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi endeligt påtager os en opgave. Opstår der under opgavens udførelse inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os opgaven, anbefaler vi gerne en anden advokat.

 

 1. Identitetsoplysninger og hvidvaskningsregler

Kønig Advokater er – på linje med andre advokatvirksomheder – omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om enhver klient.

 

 1. Honorar og betaling

Fastsættelsen af et advokathonorar sker baseret på flere forskellige parametre. Der henses til den medgåede tid, karakteren af de involverede juristers specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar. Vores honorar er eksklusive relevante omkostninger og udlæg.

Det kan være meget vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar ved opgavens modtagelse. Efter anmodning giver vi gerne et begrundet overslag over honorarets forventede størrelse, før arbejdet påbegyndes. I de tilfælde, hvor det er vanskeligt at give et sådant overslag, oplyser vi om ønsket gerne, efter hvilke parametre honoraret vil blive beregnet, f.eks. hvilke timepriser der vil blive anvendt på opgaven. Vi orienterer klienten, hvis det under arbejdets udførelse viser sig, at honoraret forventes at overstige overslaget.

Over for forbrugere oplyser vi uopfordret om det forventede honorar eller kriterierne for honorarets beregning, inden arbejdet påbegyndes.

 

 1. Fakturering

Vi anmoder som udgangspunkt om forudbetaling af udlæg og omkostninger – samt i en række tilfælde om forudbetaling af honorar/depositum.

Forudbetalte honorarer/deposita, udlæg eller omkostninger indsættes på vores klientkonto og kan inklusive eventuelle renter anvendes til udligning af kommende fakturaer og dækning af omkostninger, medmindre andet er aftalt.

Det kan oplyses, at der tilskrives negative rente, p.t. stor 0,25% p.a., hvorfor der – i tillæg til vores salær og omkostninger – tillige må påregnes renteudgifter i det omfang, at der under sagen vil være indeståender på vores klientkonti.

Optjent honorar faktureres som udgangspunkt månedsvis.

Betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato. Morarenter påløber i henhold til renteloven. Moms tillægges efter de til enhver tid gældende regler.

 

 1. Udlæg

Klienten debiteres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den ydede bistand.

 

 1. Fortrolighed

Samtlige medarbejdere hos Kønig Advokater er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient hos Kønig Advokater, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles naturligvis som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

 

 1. Insiderregler

Enhver medarbejder hos Kønig Advokater er endvidere omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer.

 

 1. Anvendelse af vores rådgivning

Vores rådgivning målrettes til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Vi er alene ansvarlige over for klienten for den rådgivning, vi har ydet relativt til det konkrete formål, medmindre andet er aftalt.

 

 1. Afslutning af opgaven

Kønig Advokater fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Vi forbeholder os dog ret til umiddelbart at afslutte vores bistand, såfremt kredittiden på vores fakturaer trods rykkere er overskredet, eller hvis der indtræder insolvens hos klienten. Vi forbeholder os endvidere ret til at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller såfremt vi finder, det er i klientens interesse, at vores samarbejde ophører.

Originale dokumenter udleveres efter ønske normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakterne elektronisk i mindst fem år fra slutfakturadato.

 

 1. Klager

Kønig Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126 – herunder de til enhver tid gældende advokatetiske regler.

En eventuel tvist om vores bistand eller honorar kan således af klienten indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, e-mail: postkasse@advokatnaevnet.dk.

Såfremt klienten ikke er tilfreds med vores bistand eller honorar, anmoder vi dog klienten om at kontakte den sagsansvarlige partner eller den partner, der er ansvarlig for klientforholdet, før der tages kontakt til Advokatnævnet.

 

 1. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og Kønig Advokater skal løses i overensstemmelse med dansk ret, og værneting er Københavns Byret.

 

 1. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning

Kønig Advokater er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

Alle advokater hos Kønig Advokater er omfattet af vores ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gjerling Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Kønig Advokater uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. eller andre former for indirekte tab.

Ansvaret for rådgivning i forbindelse med den enkelte opgave er begrænset til 10 gange honoraret for den pågældende opgave, dog maksimalt DKK 20 mio. En klient kan højst modtage DKK 30 mio. i erstatning for samtlige krav, som Klienten har rejst inden for det samme eller det umiddelbart efterfølgende kalenderår. Klienten skal holde Kønig Advokater skadesløs, i den udstrækning Kønig Advokater over for tredjemand pålægges ansvar, der udspringer af arbejde for klienten, og som sammen med eventuelle krav fra klienten overstiger begrænsningerne nævnt i dette afsnit, eller som Kønig Advokater ikke er ansvarlig for over for klienten.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

 

Privatlivspolitik

I forbindelse med, at Kønig Advokater I/S, CVR-nr. 26 43 86 32 (”Advokatfirmaet”), behandler personoplysninger om dig, fremsendes nærværende persondatapolitik (”Privacy Notice”) med orientering om hvilke persondata Advokatfirmaet behandler om dig, samt hvilke rettigheder du har i denne henseende (”Privatlivspolitikken”).

Privatlivspolitikken, der er i overensstemmelse med EU’s lovgivning omkring persondatabeskyttelse (GPDR), (”Persondatabeskyttelsesforordningen”), er beskrevet nærmere i det følgende:

 

1.      Dataansvarlige:

Kønig Advokater I/S

CVR-nr. 26 43 86 32

Amaliegade 35

1256 København K

Telefon: 33702000

Mail: danlaw@danlaw.dk

www.danlaw.dk

(”Advokatfirmaet” eller ”Dataansvarlige”)

Advokatfirmaet er dataansvarlig, og det betyder, at vi er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, herunder at disse bliver behandlet i overensstemmelse med EU’s lovgivning om persondatabeskyttelse.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til Privatlivspolitikken, kan du altid rette henvendelse til Advokatfirmaet på ovenstående kontaktoplysninger.

 

2.      Oplysninger

Advokatvirksomheden opbevarer og behandler følgende personoplysninger (”Oplysningerne”) om dig:

a) CPR-nr. samt kopi af pas og kørekort. Disse opbevares med henblik på opfyldelse af hvidvaskreglerne.

b) Navn, adresse, e-mailadresse, mobil- og private telefonnummer.

c) Oplysninger, som modtages i forbindelse med varetagelse af din sag/ydelse af rådgivning/en sag, hvori du er angivet som part.

 

3.      Formål med behandling af persondata

Vi behandler og opbevarer kun Oplysningerne med henblik på følgende formål:

a) Rådgivning og behandling af din sag/den sag hvori du er part.

b) Administration af dit klient- eller samarbejdsforhold til vores kontor.

c) Tilpasning af vores markedsføring overfor dig, og/eller

d) Opfyldelse af lovkrav, herunder overholdelse af såvel de advokatetiske regler samt gældende hvidvaskregler.

 

4.      Databehandlere:

Advokatfirmaet anvender pt. ingen databehandlere.

I det omfang Advokatfirmaet anvender databehandlere, vil dette ske under iagttagelse af en databehandleraftale, der opfylder gældende krav.

 

5.      Videregivelse:

Personoplysningerne kan videregives til:

a) Advokatfirmaets koncernforbundne selskaber, pt.:

   • Zeeberg Advokatanpartsselskab, CVR-nr. 29 50 87 63
   • Thestrup Advokatanpartsselskab, CVR-nr. 29 44 96 78
   • Taul Korpela Advokatanpartsselskab, CVR-nr. 41 98 96 61
   • Zacho Advokatanpartsselskab, CVR-nr. 40 10 94 39

b) Advokatfirmaets revisor- og bankforbindelse(r).

c) Offentlige myndigheder.

 

6.      Rettigheder

Dine rettigheder i henhold til Persondatabeskyttelsesforordningen er følgende:

a) Du har ret til at blive orienteret om indsamling/behandling og videregivelse af oplysninger om dig selv til brug for persondatabehandling.

b) Du har ret til at få adgang til den persondata, der er behandlet om dig selv.

c) Du har ret til at gøre indsigelse over Advokatfirmaets elektroniske persondatabehandling, hvis du mener, at der er sket behandling af persondata i strid med gældende EU-lovgivning om persondata.

d) Du har ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige eller vildledende.

 

7.      Sletning af oplysninger:

Persondata og oplysninger, som er indhentet i forbindelse med en given sag, bliver i førstkommende juni måned (”Sletteperioden”) slettet efter en periode på 5 år efter arkivering af den pågældende sag. Arkivering sker senest 3 måneder efter, at sagen er slutfaktureret.

Dine klient- og hvidvaskoplysninger, jf. ovenfor pkt. 2, litra a-b, bliver opbevaret i en periode på 5 år fra arkivering af den seneste sag.

Såfremt den pågældende sag vedrører et testamente eller en kodicil til testamente, hvor Advokatfirmaet er indsat som bobestyrer eller som behandler af et bo, eller ved andre sager hvor der er givet særskilt samtykke til, at Advokatfirmaet skal opbevare oplysninger i en længere periode, opbevares oplysningerne indtil den pågældende længstlevendes død, subsidiært en kortere periode i overensstemmelse med et meddelt samtykke.

 

8.      Klageadgang

Klage over behandling af Personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet

Borgergade 28

1300 København K

Tlf.: 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk.

 

 

 

Kønig Advokater I/S

Som revideret d. 8. januar 2021

Bankoplysninger

 

Bank: Nordea Bank Danmark A/S

Konto nr. 21910105190190

SWIFT-code NDEADKKK

IBAN: DK222000-0105190190