Det vil ofte være fordelagtigt for arbejdsgiver at have aftalt 120-dages reglens anvendelse med ansatte funktionærer. En række betingelser skal dog være opfyldt for, at reglen gælder i ansættelsesforholdet, og for at der kan ske lovlig opsigelse.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

120-dages reglen

Det følger af funktionærlovens § 5, stk. 1, at en funktionærs fravær som følge af sygdom som udgangspunkt er lovligt forfald. Det indebærer, at det for arbejdsgiver kan være svært at opsige sygemeldte funktionærer, der desuden skal ske efter funktionærlovens fastsatte opsigelsesvarsel. Efter funktionærlovens § 5, stk. 2 har arbejdsgiver dog mulighed for at aftale med funktionæren, at den såkaldte 120-dages regel skal gælde i ansættelsesforholdet. Reglen medfører, at det for arbejdsgiver er muligt at opsige den sygemeldte funktionær med 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang.

Betingelser

For at arbejdsgiver kan opsige en funktionær efter 120-dages reglen, er der en række betingelser der skal være opfyldt:

  • 120-dages reglen skal være aftalt skriftligt mellem arbejdsgiver og funktionær,
  • Funktionæren skal have modtaget løn i, i alt 120 dage, inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder,
  • Opsigelsen skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og
  • Funktionæren skal stadig være syg, for at opsigelse kan ske efter 120-dages reglen.

1. – Skriftlig aftale om 120-dages reglen

120-dages reglens anvendelse skal således aftales skriftligt i ansættelseskontrakten mellem arbejdsgiver og funktionæren. Aftale om reglens anvendelse i ansættelsesforholdet kan desuden aftales i kontrakttillæg, og kan derved også aftales efter kontraktforholdets stiftelse, det skal blot aftales inden den sygdom, der skal begrunde opsigelsen.

Det er ikke muligt at lave aftale om 120-dages reglen ved bestemmelse i kollektivaftaler, og aftale kan derfor kun ske ved individuelle aftaler mellem arbejdsgiver og den enkelte funktionær.

2. – 120-dages perioden

Arbejdsgiver skal hermed have udbetalt løn til den sygemeldte funktionær i, i alt 120 dage, og de 120 sygedage skal ligge indenfor et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder.

Ved optællingen af de 120 sygedage skelnes der generelt mellem deltidssygemeldte og fuldtidssygemeldte medarbejdere.

For fuldtidssygemeldte medarbejdere gælder der, at man tæller alle dage med i opgørelsen af de 120 sygedage. Dette er fastslået i praksis, for eksempel ved U 2019.3080 SH, der videreførte praksis og fastlagde, at søn- og helligdage og andre arbejdsfrie dage indgår ved optællingen af de 120 sygedage.

For deltidssygemeldte medarbejdere er optællingen af de 120 dage, en anelse mere kompliceret. Højesteret har ved U 2018.815 H fastslået, at de dage hvor deltidssygemeldte er syge en hel arbejdsdag, medtælles dagen som én dag uanset hvor mange timer der skulle have været arbejdet. Hvis der er 5 timer fravær på en 10 timers arbejdsdag, medtælles den som en ½ sygedag. Det samme gør sig gældende, hvis fraværet er 3 timer på en 6 timers arbejdsdag. Desuden har Højesteret fastlagt at det ikke er tilladt at medtælle skønnede fraværsperioder i weekender og friperioder. Det er dermed udelukkende det faktiske fravær, der kan medregnes som sygefravær når en medarbejder er deltidssygemeldt.

3. – Opsigelse i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage

Betingelsen indebærer dermed, at arbejdsgiver skal have tid til at konstatere om betingelserne for opsigelse efter 120-dages reglen er opfyldt og mulighed for at overveje om opsigelsesadgangen skal benyttes. Der kan ikke fastlægges en bestemt frist, og det må i hvert enkelt tilfælde komme an på en konkret vurdering. Fra retspraksis kan der henvises til U 1959.471 H, hvor opsigelse efter 2 ½ måned ikke var rettidig, og U 1973.555 H, hvor opsigelse den 13. januar, af en medarbejder der den 5. januar havde haft 120 sygedage med løn, var rettidig.

Det er således vigtigt som arbejdsgiver at være opmærksom på, hvornår en sygemeldt medarbejder har modtaget løn i 120 sygedage, og at der reageres hurtigt, hvis man ønsker at opsige medarbejderen efter 120-dages reglen.

4. – Opsigelsen skal ske mens funktionæren stadig er syg

Lovlig opsigelse efter 120-dages reglen kan således ikke ske, hvis medarbejderen er helt raskmeldt igen.

Vurdering

Da det ofte kan være fordelagtigt for arbejdsgiveren at have aftalt 120-dages reglen med ansatte funktionærer, er det fornuftigt at overveje grundigt, om den skal indgå i ansættelseskontrakten, når nye medarbejdere ansættes. Såfremt det besluttes at aftale reglens anvendelse, er det vigtigt, at arbejdsgiver får opgjort de ansattes sygefravær løbende, således at det kan vurderes, om betingelserne for opsigelse efter reglen eventuelt er opfyldt. Det er vigtigt at få denne information hurtigst muligt, så arbejdsgiver kan reagere og opsige den sygemeldte medarbejder rettidigt, såfremt det bliver nødvendigt.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til de nye regler, er du/I velkomne til at kontakte os.

print