Bygherren har i visse tilfælde mulighed for at rette et krav mod den tekniske rådgiver for det tab, som rådgiveren måtte have påført bygherren. I denne artikel vil det behandles, i hvilke tilfælde bygherren kan rejse et krav mod den tekniske rådgiver.

 Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Rådgiverens ansvar

Den tekniske rådgiver er ansvarlig efter culpanormen, hvilket vil sige, at rådgiveren skal have handlet culpøst for at kunne ifalde et ansvar. Det bemærkes dog, at der er enkelte undtagelser hertil, som følger af ABR18. Rådgiveren er underlagt et professionsansvar, hvilket vil sige, at rådgiverens ansvar bedømmes ud fra, hvilken viden det kan forventes, at en teknisk rådgiver har på tidspunktet for rådgivningen.

I forhold til begrænsning af rådgiverens ansvar, er det uden betydning, om dennes projektfejl fører til, at entreprenøren får ret til et ekstra- og tidskrav. Dette skyldes, at det er naturligt, at rådgiveren kan få behov for at lave projektændringer, som kan medføre, at entreprenøren får krav på ekstra tid samt betaling herfor. I TBB 2020.198 VBA ses det, at der i praksis er en grænse for, hvilke projektændringer rådgiveren kan foretage sig uden at ifalde ansvar herfor. I bedømmelsen af denne tålegrænse tages der hensyn til projektets størrelse samt kompleksitet. Endvidere bemærkes det, at rådgiveren ikke er resultatforpligtet. Derved er det således ikke altid, at rådgiveren bliver erstatningsansvarlig på trods af, at der kan bevises at foreligge projekteringsfejl.

Standsning af arbejdet

I voldgiftskendelse TBB 2023.393 VBA blev der taget stilling til, om rådgiveren bliver ansvarlig, såfremt bygherren standser rådgiverens arbejde. I denne sag havde bygherren ikke tiltro til rådgiverens arbejde, og standsede derfor arbejdet og ansatte en ny rådgiver. Herefter krævede bygherren erstatning fra den oprindelige rådgiver for honoraret til den nye rådgiver. Voldgiftsretten fandt, at den oprindelige rådgiver ikke var erstatningsansvarlig, idet bygherren havde frataget rådgiveren muligheden for at tilrette og afklare projektet. Altså blev rådgiveren ikke erstatningsansvarlig på trods af, at bygherren kunne bevise, at projektet ikke var tilrettelagt i overensstemmelse med god projekteringsskik.

Bevisbyrden

Bygherren har bevisbyrden for, at betingelserne, for at der kan gøres et krav gældende, er opfyldt. Det er således bygherren, som skal bevise, at den tekniske rådgiver har handlet ansvarspådragende. Endvidere skal bygherren kunne bevise, at rådgiverens ansvarspådragende handlinger eller undladelser har ført til et økonomisk tab for bygherren.

Det kan være hensigtsmæssigt at begære syn og skøn, når det skal bevises, om en rådgiver har handlet ansvarspådragende. Derudover kan det være hensigtsmæssigt at indhente en vurderingen fra rådgiverens brancheorganisation.

 

Har du eller din virksomhed spørgsmål hertil, er du/I velkomne til at kontakte os.

print