I en afgørelse fra Landsskatteretten, udgivet den 6. september 2021, blev det fastslået, at Skattestyrelsen har været for restriktiv i sin fortolkning af, hvad der er omfattet af reaktionsfristen efter boafgiftslovens § 27, stk. 2. 

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Den nye praksis illustrerer vigtigheden af at få undersøgt en varslet ændring af en gaveafgift, ligesom den bekræfter, at det altid er væsentligt at få kontrolleret, hvorvidt Skattestyrelsen har iagttaget de for myndigheden gældende frister for at gennemføre en ændring.

Dette er ikke kun tilfældet inden for gaveafgiftsområdet, men også inden for almindelig indkomstbeskatning og andre afgifter, herunder moms og punktafgifter.

Gaver efter boafgiftsloven

Det følger af statsskattelovens § 4, litra c, at gaver er skattepligtige for modtageren, medmindre gaverne falder ind under afsnit II i boafgiftsloven, jf. statsskattelovens § 5, litra b.

Er en gave eksempelvis ydet til gavegivers barn, er den pågældende gave omfattet af afsnit II i boafgiftsloven, jf. § 22, stk. 1, litra a. Gaven vil herefter ikke være indkomstskattepligtig for modtageren, men derimod afgiftspligtig i henhold til boafgiftslovens fastsatte bestemmelser.

I denne forbindelse kan det blive aktuelt at indgive en gaveanmeldelse. I denne forbindelse fastsættes gavens værdi til dens handelsværdi på tidspunktet for modtagelsen, jf. boafgiftslovens § 27, stk. 1.

Såfremt Skattestyrelsen finder, at en sådan værdiansættelse ikke svarer til handelsværdien på tidspunktet for gavens modtagelse, foreskriver boafgiftslovens § 27, stk. 1, at Skattestyrelsen kan ændre værdiansættelsen inden 6 måneder efter anmeldelsens modtagelse.

Deraf følger et krav om, at Skattestyrelsen reagerer inden 6 måneder, såfremt de finder grundlag for at ændre en anmeldt gaveafgift.

Afgørelsen fra Landsskatteretten

I den ovenfor omtalte klagesag, trykt som SKM2021.460.LSR, havde klageren i forbindelse med en overdragelse af en gave med succession, indgivet en gaveanmeldelse. Der var tale om en overdragelse af B-anparter i et selskab, og ved gaveanmeldelsen indgik en beregning af latent skatteforpligtelse til brug for opgørelsen af den endelige gaveafgift.

Anmeldelsen blev indgivet den 16. oktober2016, og den 21. december 2017 – altså mere end et år senere – fremsendte Skattestyrelsen et forslag til afgørelse, indeholdende en tilsidesættelse af beregningen af den latente skatteforpligtelse, med den konsekvens, at gaveafgiften også blev ændret.

Det blev herefter aktuelt at få afklaret, hvorvidt en ændring af opgørelsen af fradraget for den latente skatteforpligtelse, var omfattet af fristreglen i boafgiftslovens § 27, stk. 2.

Landsskatteretten udtalte:

” Klageren overdrog den 9. oktober 2016 nominelt kr. 990.000 B-anparter i selskabet H1 ApS til hver af sine tre døtre. Overdragelsen svarer til 99% af den nominelle værdi i selskabet. Overdragelsen er sket med skattemæssig succession.

Ifølge den fremlagte gaveanmeldelse af 16. oktober 2016 var værdien af hver enkelt gave ansat til kr. 190.328.806, og den udskudte skatteforpligtelse beregnet til kr. 53.078.806. Gaveafgiften blev beregnet til samlet kr. 61.762.500 for alle tre gaver.

Skattestyrelsen indhentede yderligere oplysninger fra klageren og fremsendte herefter den 21. december 2017 et forslag til afgørelse, hvor beregningen af den latente skatteforpligtelse blev ændret og dermed også gaveafgiften. Skattestyrelsen indhentede herefter yderligere oplysninger fra klageren og traf afgørelse den 3. juli 2019.

Ud fra fremlagte oplysninger må det lægges til grund, at Skattestyrelsens ændring af gaveafgiften er sket efter udløbet af de 6 måneder angivet i boafgiftslovens § 27, stk. 2.

Landsskatteretten finder herefter, at ændring af opgørelsen af fradrag for latent skatteforpligtelse er omfattet af fristen i boafgiftslovens § 27, stk. 2. Skattestyrelsen skulle derfor have taget stilling til beregningen inden for 6 måneder efter modtagelsen af gaveanmeldelsen. Skattestyrelsens ændring er sket udenfor fristen.

Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse således, at gaveafgiften fastsættes til 13% af det i gaveanmeldelsen anførte afgiftspligtige beløb. Gaveafgiften fastsættes herefter samlet til kr. 53.527.500.”

 

Afgørelsen illustrer, at såfremt myndighederne ikke iagttager de lovfastsatte frister, vil en gennemført ændring være ugyldig med den følge, at afgørelsen skal annulleres.

Dette uanset om ændringen i øvrigt måtte være berettiget.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til den nye praksis, er du/I velkomne til at kontakte os.

print