Hidtil har overdragelse af erhvervsejendomme i levende live fra forældre til børn kunnet gennemføres med en værdiansættelse efter gavecirkulæret. Der er nu fremsat lovforslag om, at der i de nye ejendomsvurderinger ikke længere indgår en samlet ejendomsværdi, men blot en grundværdi. Ændringen skal have virkning fra den 1. januar 2021.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Efter gavecirkulæret skal skattemyndighederne acceptere overdragelsessummen, så længe denne omregnet til kontantværdi ligger inden for +/- 15% af den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Hvis det nye lovforslag bliver vedtaget, vil erhvervsejendomme fra den 1. januar 2021 ikke have nogen ejendomsværdi, som kan danne grundlag for +/- 15%-reglen. Ved erhvervsejendomme forstås udlejnings-, butiks-, kontor-, lager- og industriejendomme herunder erhvervsejerlejligheder.

Den nye værdisætning

Fra den 1. januar 2021 skal erhvervsejendommene overdrages til handelsværdien. Skattemyndighederne fastsætter efter anmodning en ejendomsværdi, hvis det er nødvendigt for at kunne ansætte en bo- eller gaveafgift. Denne vurdering forventes at være baseret på en konkret besigtigelse og vurdering af pågældende ejendom, hvorfor en udmeldt ejendomsværdi vil nærme sig markedsværdien.

I andre tilfælde end bo- og afgiftssager forholder det sig mere usikkert, hvorvidt der kan tages udgangspunkt i en af skattemyndighederne udmeldt værdi. Dette skyldes, at skattemyndighederne fremadrettet forsøger at få større mulighed for at udfordre værdien, som erhvervsejendommen overdrages til.

Står du/I med tanker om overdragelse af erhvervsejendom?

Hvis du/I overvejer at overdrage en erhvervsejendom, og ønsker at gøre dette mest fordelagtigt, skal overdragelsen ske inden den 1. januar 2021. Herefter vil værdien ved overdragelse være forbundet med en større usikkerhed, eftersom der ikke længere vil være en offentlig ejendomsvurdering, som der kan tages udgangspunkt i ved værdiansættelsen af erhvervsejendommen.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til den nye ejendomsvurdering, er du/I velkomne til at kontakte os.

print