I 2024 træder de nye ejendomsskatteregler i kraft, hvilket indebærer, at mange ejere af fast ejendom står til at skulle betale mere i ejendomsskat. Dog vil eksisterende ejere, modtage en skatterabat på forskellen mellem det, man betaler med de nuværende ejendomsskatteregler, og det man skal betale med de nye ejendomsskatteregler.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

De nye ejendomsskatteregler vil for mange betyde en stigning i ejendomsskatter fra 2024, dog indebærer de nye regler en skatterabat. For at man kan modtage skatterabatten skal en række betingelser være opfyldt. Rabatten ydes først og fremmest alene til fysiske personer. For det andet skal ejendommen være af en type, der er omfattet af § 3 i den nye ejendomsskattelov. For det tredje skal overtagelsesdagen ifølge købsaftalen være senest den 31. december 2023. Derudover skal ejeren af ejendommen som udgangspunkt være pålagt ejendomsværdiskat af ejendommen for indkomståret 2024.

Om ejendommen er omfattet af § 3 i det nye ejendomsskattelov

For at være omfattet af skatterabatten skal ejendommen være omfattet af den nye ejendomsskattelovs § 3, der indeholder en afgrænsning af de typer af ejendomme, der omfattes af ejendomsværdiskat og som kan anvendes til beboelse af ejeren. Ikke udtømmende eksempler på ejendomme, der er omfattet af lovens § 3 er:

  • Ejendomme, der kun indeholder én selvstændig boligenhed – herunder lejligheder
  • Ejendomme med ejerboliger, der indeholder to selvstændige boligenheder, hvor der efter ejendomsvurderingsloven er foretaget fordeling af ejendomsværdien
  • Boliger tilhørende skov- og landbrugsejendomme, hvor der efter ejendomsvurderingsloven ansættes en særskilt ejendoms- og grundværdi
Om ejendommen er overtaget senest den 31. december 2023

Ifølge den nye ejendomsskattelov er det en betingelse, ”at ejendommen er overtaget senest den 31. december 2023”. Det afgørende for om en ejendom er overtaget senest den 31. december 2023 i lovens forstand vil ifølge lovforslaget være om overtagelsesdagen der fremgår af købsaftaler, tinglyste skøder eller lignende er fastsat til senest den 31. december 2023.

Om ejeren er ejendomsværdiskattepligtig af ejendommen for indkomståret 2024

Det er som anført en betingelse, at ejeren af ejendommen skal være ejendomsværdiskattepligtig for indkomståret 2024. Ejendomsværdiskat påhviler ifølge loven fysiske personer, der ejer fast ejendom når ejeren har rådighed over ejendommen til beboelse. Således er det en betingelse for at opnå skatterabatten, at ejendommen skal kunne tjene til bolig for ejeren i indkomståret 2024.

Mulighed Omvendt disposition

I købsaftaler om fast ejendom er der angivet en overtagelsesdagen og en dispositionsdag. Almindeligvis vil dispositionsdagen være tidligere eller samtidig med den aftalte overtagelsesdag. Således kan køber disponere over og dermed flytte ind i ejendommen, inden den aftalte overtagelsesdag.

Såfremt sælger ikke har mulighed for at fraflytte boligen inden 31. december 2023, er der mulighed for at foretage en såkaldt ”omvendt disposition” og på den måde alligevel blive omfattet af skatterabatten.

Her anføres man i købsaftalen, at dispositionsdagen ligger senere end overtagelsesdagen. En sådan omvendt disposition kan blot angives som en del af købsaftalen, eller der kan laves en reel lejekontrakt, hvor køber lejer ejendommen til sælger i perioden fra 31. december 2023 tidsbegrænset, indtil dispositionsdagen, hvor sælger kan fraflytte.

Det bemærkes dog, at skatterabatten først gives til køber fra dispositionsdagen. Såfremt det således aftales, at dispositionsdagen er den 1. april 2024, vil man først modtage skatterabat efter den 1. april 2024, hvorefter man de efterfølgende år modtager skatterabat for hele året.

 

Har du eller din virksomhed spørgsmål hertil, er du/I velkomne til at kontakte os.

print