En politisk aftale fra 2017 om at styrke det danske erhvervs- og iværksætterområde har ført til nye regler om beskatning af aktieløn i mindre nye virksomheder – ”startups”. Med dette bliver det nemmere at rekruttere og fastholde nøglemedarbejdere.

Af Jakob Schnack, advokat

Reglerne om aktieløn i ligningslovens § 7 P blev senest ændret i maj 2018. En medarbejder kan således i dag modtage op til 20 % af sit vederlag som aktieløn – dog betinget af, at adgangen til at erhverve aktier er tilgængelig på lige vilkår for mindst 80 % af virksomhedens ansatte.

Aktielønnen medregnes ikke i medarbejderens skattepligtige lønindkomst, men bliver beskattet som aktieindkomst ved afståelsen.

Den seneste ændring af reglerne betyder, at den procentdel, som aktielønnen kan udgøre af det samlede vederlag, forhøjes til 50% af den ansattes årsløn. Årslønnen fastsættes ud fra årslønnens niveau ved aftalen om aktielønnen. Det vil dermed være muligt at modtage op til 50% af vederlaget som aktieløn – og dermed først blive beskattet af dette som aktieindkomst i det øjeblik aktierne afstås.

Muligheden for at modtage en større andel af sit vederlag som aktier kan medvirke til at gøre det langt mere attraktivt for medarbejdere at være i mindre nye virksomheder, idet man opnår motivation gennem delt ejerskab. Samtidig vil det betyde, at de mindre nye virksomheder kan forbedre sin likviditet ved på kort sigt at reducere lønomkostningerne.

For at benytte sig af ordningen skal disse betingelser være opfyldt:

  • Selskabet skal drive en reel erhvervsmæssig virksomhed.
  • Selskabet må maksimalt have været aktivt 5 år før det kalenderår hvor aftalen indgås.
  • Selskabet må ved aftalens indgåelse ikke have haft mere end 50 ansatte i 1 af de sidste 2 opgjorte årsregnskaber.
  • Selskabet må ikke i mindst 1 af de 2 sidste opgjorte årsregnskaber have haft en nettoomsætning på over 15 mio. kr. eller en balancesum på over 15 mio. kr.
  • Selskabet må ikke være ”kriseramt” som defineret i EU-Kommissionens meddelelse 2014/C 249/01.

Er du i tvivl om, hvordan lovændringen kan få betydning for dig eller din virksomhed, eller har du generelle spørgsmål til aktieaflønning, er du meget velkommen til at kontakte os.

print