Kønig Advokater har været et full-service erhvervsadvokatkontor siden 1981.
Vores væsentligste fokusområde er bistand og rådgivning i forbindelse med tvister. Derudover har vi specialistkompetencer inden for særligt nedenstående fagområder.

Vi bistår og rådgiver virksomheder, fonde, offentlige myndigheder, foreninger – herunder andels- og fagforeninger – og politiske partier, herunder i Kommissions- og Granskningskommisionsarbejde. Derudover bistår og rådgiver vi private.

Arbejds- og ansættelsesret

Vi bistår og rådgiver inden for alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten med særlige specialistkompetencer inden for følgende områder:

 • Ansættelses- og arbejdsretlige tvister
 • Ansættelse og afskedigelse
 • Ansættelseskontrakter og fratrædelsesaftaler
 • Direktørers ansættelsesforhold
 • Incitaments- og bonusprogrammer
 • Aktieaflønning
 • Ansættelsesklausuler
 • Ferie, barsel og sygdom
 • Virksomhedsoverdragelser og omstruktureringer
 • Freelance- og konsulentaftaler
 • Kollektiv arbejdsret- og overenskomstforhold

Entrepriseret og fast ejendom

Vi bistår og rådgiver inden for alle aspekter af entreprise og fast ejendom med særlige specialistkompetencer inden for følgende områder:

 • Tvister, herunder rets- og voldgiftssager
 • Udbud
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Entreprisekontrakter
 • Overdragelse af ejendomsselskaber
 • Kontraktforhandlinger
 • Erhvervslejeret og boliglejeret, herunder udarbejdelse af lejekontrakter og løsning af lejeretlige konflikter
 • Aftaler om teknisk rådgivning
 • Ansvarssager vedrørende teknisk rådgivning
 • Finansiering
 • Udviklingsprojekter- og samarbejder, herunder udviklingsaftaler
 • Partnerskabs- og konsortieaftaler
 • Byggeprojekter
 • Miljø- og planlovgivning

Erhvervsretlige forhold

Vi sætter en ære i hurtigt at skabe det nødvendige overblik og at “skære ind til benet”, herunder i krydsfeltet mellem flere erhvervsretlige områder.

Vi tror på, at vores store erfaring med tvister forbedrer vores kompetencer i relation til formuleringen af kommercielle kontrakter. Når vi udarbejder kontrakter, fokuserer vi bland andet på at undgå fortolkningstvivl, og vi lægger vægt på, at kontrakten skal fungere som et effektivt værktøj for det optimale samarbejde mellem kontraktens parter.

Vi bistår og rådgiver inden for alle aspekter af erhvervsretten med særlige specialistkompetencer inden for følgende områder:

 • Kommercielle tvister
 • Virksomhedsetablering
 • Samarbejdsaftaler, udviklingsaftaler, serviceaftaler, salgs- og leveringsbetingelser, fortrolighedsaftaler, distributøraftaler, handelsagentaftaler m.v.
 • Finansiering, herunder leasing

Insolvens og rekonstruktion

Vi bistår og rådgiver inden for alle aspekter af insolvens og rekonstruktion, herunder behandling af konkurs- og dødsboer, med særlige specialistkompetencer inden for følgende områder:

 • Som likvidator
 • Som kurator
 • Som rekonstruktør
 • Som bobehandler
 • Kreditorer
 • Indgåelse og forhandling af debitor-/kreditoraftaler
 • Omstødelsessager
 • Konkurskarantænesager

IP- og markedsføringsret

Vi bistår og rådgiver inden for alle aspekter af IP- og markedsføringsretten med særlige specialistkompetencer inden for følgende områder:

Håndhævelse af rettigheder

 • Forbudssager
 • Bevissikringssager
 • Førelse af justifikations- og retssager om immaterielle rettigheder, markedsføringsret og IT-ret.
 • Førelse af sager ved domstole, voldgiftsretter samt relevante nævn, herunder Klagenævnet for Domænenavne
 • Rådgivning og udformning af virksomheders håndhævelsesstrategier

Håndtering og kommercialisering af rettigheder

 • Udarbejdelse af IP-, royalty- og licensaftaler mv.
 • Konsortie- og udviklingsaftaler,
 • Registrering af varemærker mv. i såvel Danmark som i udlandet

Markedsføringsret

 • Håndhævelsen af markedsføringslovgivningen
 • Vurdering af markedsføring og markedsføringsmateriale, herunder:
  • Materiale i forbindelse med kampagner og reklamer
  • Konkurrencer
  • Sammenlignende reklame
  • Prismarkedsføring

IT-ret og persondatabeskyttelse

Vi bistår og rådgiver inden for alle aspekter af IT-retten samt om reglerne vedrørende persondatabeskyttelse med særlige specialistkompetencer inden for følgende områder:

 • IT-retlige tvister
 • Udfærdigelse af IT-kontrakter, leverandøraftaler, escrow-agreements mv.
 • Konsortie- og udviklingsaftaler
 • Samtlige juridiske forhold i forbindelse med persondata (GDPR)-compliance

Iværksætteri

Det er afgørende, at man som iværksætter på et tidligt tidspunkt får sparring vedrørende sin forretningsmodel samt at idéer og IP-rettigheder sikres på bedst mulig måde. Derudover er det afgørende, at man sikrer det bedst mulige samarbejde med medejere, samarbejdspartnere og vigtige medarbejdere.

Vi har samtidig forståelse for, at flere iværksættere har begrænset mulighed for at prioritere juridisk rådgivning. Vores rådgivning tager derfor udgangspunkt i den enkeltes forretning og konkrete behov. Vi laver desuden altid en grundig forventningsafstemning.

Vi rådgiver inden for alle aspekter i relation til iværksætteri og opstart af virksomhed med særlige specialistkompetencer inden for følgende områder:

 • Stiftelse, herunder valg af virksomhedsform
 • Partnerskabs- eller samarbejdsaftaler
 • Ejeraftaler
 • Sikring af IP-rettigheder
 • Fortrolighedsaftaler
 • Kapitalfremskaffelse – herunder finansiering
 • Medarbejderforhold
 • Generel rådgivning og sparring målrettet iværksættervirksomheder

Privatret

Selvom vi hos Kønig Advokater har vores primære fokus på erhvervsrelateret rådgivning, bistår og rådgiver vi tillige inden for alle aspekter af privatretten med særlige specialistkompetencer inden for følgende områder:

 • Tvister
 • Familie- og arveret, herunder særligt:
  • Ægtepagter, testamenter og gaver
  • Separation og skilsmisse
  • Dødsbobehandling, herunder som bobestyrer
 • Fast ejendom
 • Boliglejeret

Rets- og voldgiftssager

Vi har specialistkompetencer inden for alle aspekter af rets- og voldgiftssager i såvel mindre sager som i omfattende sagskomplekser. Vi fører sager i voldgiftsretterne samt i alle instanser ved de danske domstole, herunder Højesteret.

Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i en grundig og detaljeret analyse af sagens faktum, muligheder og risici, hvorefter vi lægger en strategi for den videre proces.

Vi tilbyder specialiseret bistand inden for særligt følgende områder:

 • Generel forhandling og forligsdrøftelser i forbindelse med tvister
 • Retssager
 • Voldgiftssager
 • Syn og skøn samt bevisoptagelse
 • Konfliktløsning
 • Straffesager om økonomisk kriminalitet

Vi håndterer tvister inden for alle juridiske områder.

Selskabsret

Vi bistår og rådgiver inden for alle aspekter af selskabsretten, herunder om aktie- og anpartsselskaber, partnerselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber mv. med særlige specialistkompetencer inden for følgende områder:

 

 • Selskabs- og fondsretlige tvister
 • Valg af selskabsform
 • Etablering og stiftelse af virksomheder og fonde
 • Udarbejdelse af ejeraftaler
 • Varetagelse af bestyrelseshverv
 • Varetagelse af dirigenterhverv
 • Ejer- og generalforsamlingsforhold
 • Ledelsesforhold, herunder incitamentsstrukturer
 • Kapitalforhøjelse- og nedsættelse
 • Fusion, spaltning og aktieombytning

Skatteret- og generationsskifte

Vi bistår og rådgiver inden for alle aspekter af skatte- og afgiftssager med særlige specialistkompetencer inden for følgende områder:

 • Skatte- og afgiftssager i det skatteretlige klagesystem samt ved domstolene
 • Forhandling med skattemyndighederne
 • Virksomhedsetablering
 • Omstrukturering af virksomhed, herunder fusion, spaltning, aktieombytning m.v.
 • Selskabsbeskatning
 • Personlig beskatning, herunder hovedaktionærforhold
 • Generationsskifte
 • Flytning til og fra Danmark

Virksomhedsoverdragelse (M&A)

Vi bistår og rådgiver inden for alle aspekter i relation til virksomhedsoverdragelser samt transaktioner på såvel køber som sælgersiden. Vi tilbyder en effektiv og kompetent rådgivning med fokus på at sikre et tilfredsstillende transaktionsforløb. Virksomhedsoverdragelser er ofte komplekse transaktioner, der kræver styring, taktiske egenskaber og specialistviden.

Vi har specialistkompetencer inden for alle forhold i forbindelse med en transaktion, herunder:

 • Planlægning og strukturering
 • Due Diligence
 • Forhandling
 • Udarbejdelse af samtlige transaktionsdokumenter, herunder fortrolighedsaftale (NDA), hensigtserklæring (LOI), overdragelsesaftale (SPA) samt lånedokumenter mv.
 • Incitamentsprogrammer for ledelse og medarbejdere

Derudover rådgiver vi blandt andet om transaktionsprocessen og de kommercielle samt strategiske aspekter af en transaktion.

Udbuds- og konkurrenceret

Vi bistår og rådgiver inden for alle aspekter af udbuds- og konkurrenceretten med særlige specialistkompetencer inden for følgende områder:

Udbudsret

 • Generel rådgivning om udbudsreglerne for såvel ordregiver som tilbudsgivere
 • Vurdering af udbudspligt
 • Valg af udbudsform
 • Udarbejdelse af kravsspecifikation og evalueringsmodel
 • Tærskelværdier
 • Kvalitetssikring:
  • Udbudsmaterialet
  • Ansøgninger om prækvalifikation
  • Tilbud
 • Etablering og gennemførelse af forhandlinger
 • Klagesager ved Klagenævnet for Udbud
 • Retssager

Vi har etableret www.udbudonline.dk, der er Kønig Advokaters system til afvikling af elektroniske udbudsprocesser. Systemet leveres i samarbejde med Inno:vasion. Ved anvendelsen af Udbudonline har du mulighed for at gennemføre dit udbud elektronisk på en let og overskuelig måde. Udbudonline samler udbudsmaterialet på det samme sted, og skaber det fornødne overblik over spørgsmål og svar.

Konkurrenceret

 • Konkurrenceretlige tvister
 • Compliance
 • Aftaler, herunder konkurrencebegrænsende aftaler
 • Fusionskontrol
 • Dominerende virksomheder