Erhvervsstyrelsen har netop afgivet en udtalelse om skadesløsholdelse af ledelsesmedlemmer. Skadesløsholdelse af ledelsesmedlemmer er hyppigt anvendt for at begrænse ledelsesmedlemmers ansvar.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Muligheden for skadesløsholdelse af ledelsesmedlemmer

Det fremgår af Erhvervsstyrelsens udtalelse om skadesløsholdelse af ledelsesmedlemmer, at det står selskabers generalforsamling frit for, om ledelsen skal skadesløsholdes. En sådan beslutning kan gyldigt træffes, så længe det vurderes af generalforsamlingen, at skadesløsholdelsen sker i selskabets interesse.

Af Erhvervsstyrelsens nye udtalelse oplyses det, at følgende bør indgå i generalforsamlingens vurdering af, om en skadesløsholdelse skal finde sted:

• Om en skadesløsholdelse er subsidiær til en ledelsesansvarsforsikring
• En tidsmæssig afgrænsning
• En afgrænsning af de aktiviteter, som er omfattet
• En afgrænsning af den adfærd, som er omfattet
• En afgrænsning af den skade og de skadelidte, som er omfattet

Af Erhvervsstyrelsens udtalelse fremgår endvidere, at generalforsamlingen skal træffe beslutningen på oplyst grundlag, samt at generalforsamlingen forinden beslutningen skal være oplyst om alle væsentlige og usædvanlige vilkår, såvel som eventuelle fordele og ulemper ved skadesløsholdelsen.

Desuden kan generalforsamlingen ikke gyldigt beslutte skadesløsholdelse for forhold, som er en følge af forsætlige handlinger, grov uagtsomhed, utilbørlige dispositioner eller strafbare handlinger.

Vedtagelsen af skadesløsholdelse

Det fremgår af Erhvervsstyrelsens udtalelse, at en skadesløsholdelsesordning efter styrelsens vurdering kan vedtages med simpelt flertal, men at styrelsen samtidig er af den opfattelse, at det øger synligheden og legitimiteten overfor aktionærer og kreditorer, hvis ordningen tilføjes i selskabets vedtægter, hvilket i så fald indebærer, at ordningen skal vedtages med sædvanlig vedtægtsmajoritet, hvilket som oftest er 2/3-flertal.
Erhvervsstyrelsen tager ikke stilling til, om en skadesløsholdelsesordning bør indføres i selskabets vederlagspolitik, men anbefaler dette for at sikre en hensigtsmæssig grad af offentlighed overfor relevante stakeholders.

Vores anbefaling

Efter Erhvervsstyrelsens udtalelse er det vores anbefaling, at selskaber, som allerede har skadesløsholdelsesordninger, genbesøger disse for at sikre, at skadesløsholdelsesordningen er i overensstemmelse med styrelsens udtalelse. Selskaber, som ikke allerede har etableret en skadesløsholdelsesordning, anbefales at have Erhvervsstyrelsens udtalelse in mente ved udformningen af en sådan ordning.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til de nye regler, er I velkomne til at kontakte os.

print