Selskabsloven stiller strenge krav til aktionærlån. Et aktionærlån er lovligt, hvis det opfylder flere betingelser. Det er vigtigt at undersøge om et aktionærlån opfylder betingelserne, for at undgå, at et selskab yder et ulovligt aktionærlån.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Aktionærlån

Et aktionærlån er et lån eller en sikkerhedsstillelse, der gives af et selskab til dets anpartshavere, aktionærer, medlemmer af bestyrelsen eller andre personer, der har en tæt forbindelse til det pågældende selskab. Reglerne om aktionærlån gælder også for anpartsselskaber, der ikke har aktier, hvorfor aktionærlån ofte, også kaldes kapitalejerlån.

Lovlige aktionærlån

Tidligere var reglerne i selskabsloven klare i forhold til aktionærlån. Det var ikke lovligt for et selskab at yde lån til ovenstående personkreds. I 2017 medførte en ændring af selskabslovens § 210, at det blev muligt at foretage lovlige aktionærlån, hvis en række betingelser er opfyldt. Det er således muligt for selskaber at udlåne penge eller stille sikkerhed til ovennævnte personkreds, hvis betingelserne i selskabslovens § 210, stk. 2 er opfyldt. Betingelserne gennemgås her:

  1. 210, stk. 2, nr. 1: Den første betingelse fastslår, at et selskab kun kan yde aktionærlån, der kan rummes inden for selskabets frie reserver. Der henvises til lovens § 180, stk. 2, hvor frie reserver skal forstås, som det beløb, der ved selskabets seneste årsregnskab, var udgjort af det overførte overskud, sammen med ubundne reserver, med et fradrag af overført underskud. Et selskab kan dermed kun yde et lovligt aktionærlån, hvis det kan rummes inden for selskabets frie reserver.
  2. 210, stk. 2, nr. 1: Den anden betingelse medfører, at et aktionærlån kun er lovligt, hvis det ydes på sædvanlige markedsvilkår. Dette krav medfører efter forarbejderne, at vilkårene for lånet, herunder rente, sikkerhedsstillelse, kreditvurdering og låneafvikling, skal svare til de vilkår, som kapitalejeren vil kunne opnå i en bank. Da de lånevilkår man kan opnå i banken, afhænger af markedsudviklingen, vil det oftest være nødvendigt at undersøge markedet, inden der ydes et aktionærlån, for at sikre lovligheden af aktionærlånet.
  3. 210, stk. 2, nr. 2: Den tredje betingelse bestemmer, at et aktionærlån kun kan ydes lovligt, hvis beslutningen er truffet af generalforsamlingen eller selskabets centrale ledelsesorgan.
  4. 210, stk. 3, nr. 3: Den fjerde betingelse fastslår, at et aktionærlån først kan ydes efter selskabets første årsrapport.

Konsekvenser af et ulovligt lån

Et aktionærlån skal dermed opfylde alle fire betingelser i selskabslovens § 210, stk. 2, for at være lovligt. Hvis et aktionærlån ydes, uden at overholde betingelserne, og derved er ulovligt, skal det straks betales tilbage til selskabet, påført morarenter. Både selskabet og modtageren af aktionærlånet, kan herudover risikere at få en bøde på baggrund af det ulovlige lån. Hvis modtageren af lånet tilmed er en person med bestemmende indflydelse i selskabet, kan man risikere, at lånet bliver beskattet som udbytte. Det kan derfor have betydelige økonomiske konsekvenser, både for selskabet og modtageren af lånet, hvis der ydes et ulovligt aktionærlån.

Det kan ofte være kompliceret at vurdere om et aktionærlån opfylder alle fire betingelser i selskabslovens § 210, stk. 2. Især kravet om, at lånevilkårene skal svare til de sædvanlige markedsvilkår, kan være svært at opfylde. Det kan ofte være en fordel at indhente et lånetilbud fra en bank, for at undersøge, hvordan markedets lånevilkår sædvanligvis fastsættes. For at undgå ulovlige aktionærlån, kan det i øvrigt, være en fordel at benytte juridisk assistance, når det skal vurderes om et aktionærlån er lovligt.

Har du eller din virksomhed spørgsmål, er du/I velkomne til at kontakte os.

print