Bank -og kontooplysninger

BANK: Nordea Bank Danmark A/S,
konto nr. 21910105190190
SWIFT-code NDEADKKK
IBAN: DK222000-0105190190
GIRO: 6006-3834

Regler mod hvidvask

Kønig & Partnere er – på linje med andre advokat-virksomheder – omfattet af loven om forebyggende for-anstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om enhver klient.

Forretningsbetingelser

Kønig & Partneres forretningsbetingelser
Kønig & Partneres forretningsbetingelser gælder for de opgaver, vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt.

Interesse- eller loyalitetskonflikt

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedurer afklarer vi, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi endeligt påtager os en opgave. Opstår der under opgavens udførelse inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os opgaven, anbefaler vi gerne en anden advokat.

Identitetsoplysninger og hvidvaskningsregler

Kønig & Partnere er – på linje med andre advokat-virksomheder – omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om enhver klient.

Honorar og betaling

Fastsættelsen af et advokathonorar sker baseret på flere forskellige parametre. Der henses til den medgåede tid, karakteren af de involverede juristers specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar. Vores honorar er eksklusive relevante omkostninger og udlæg.

Det kan være meget vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar ved opgavens modtagelse. Efter anmodning giver vi gerne et begrundet overslag over honorarets forventede størrelse, før arbejdet påbegyndes. I de tilfælde, hvor det er vanskeligt at give et sådant overslag, oplyser vi, efter hvilke parametre honoraret vil blive beregnet, f.eks. hvilke timepriser der vil blive anvendt på opgaven. Vi orienterer klienten, hvis det under arbejdets udførelse viser sig, at honoraret forventes at overstige overslaget.

Over for forbrugere oplyser vi uopfordret om det forventede honorar eller kriterierne for honorarets beregning, inden arbejdet påbegyndes.

Fakturering

Vi anmoder som udgangspunkt om forudbetaling af udlæg og omkostninger – og undtagelsesvist om forudbetaling af honorar/depositum.

Forudbetalte honorarer/deposita, udlæg eller omkostninger indsættes på vores klientkonto og kan inklusive eventuelle renter anvendes til udligning af kommende fakturaer og dækning af omkostninger, medmindre andet er aftalt.

Vores betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato. Morarenter påløber i henhold til renteloven. Moms tillægges efter de til enhver tid gældende regler.

Udlæg

Klienten debiteres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den ydede bistand.

Fortrolighed

Samtlige medarbejdere hos Kønig & Partnere er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient hos Kønig & Partnere, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles naturligvis som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

Insiderregler

Enhver medarbejder hos Kønig & Partnere er endvidere omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer.

Anvendelse af vor rådgivning

Vores rådgivning målrettes til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Vi er alene ansvarlige over for klienten for den rådgivning, vi har ydet, medmindre andet er aftalt.

Afslutning af opgaven

Kønig & Partnere fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Vi forbeholder os dog ret til umiddelbart at afslutte vores bistand, såfremt kredittiden på vores fakturaer trods rykkere er væsentligt overskredet, eller hvis der indtræder insolvens hos klienten. Vi forbeholder os endvidere ret til at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandingen, eller såfremt vi mener, det er i klientens interesse, at vores samarbejde ophører.

Originale dokumenter udleveres efter ønske normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakterne i mindst fem år fra fakturadato.

Klager

Kønig & Partnere er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126 – herunder de til enhver tid gældende advokatetiske regler.

En eventuel tvist om vores bistand eller honorar kan således af klienten indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Hvis klienten ikke er tilfreds med vores bistand eller honorar, beder vi dog klienten om at kontakte den sagsansvarlige partner eller den partner, der er ansvarlig for klientforholdet, før der tages kontakt til Advokatnævnet.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og Kønig & Partnere skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

 

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning
Kønig & Partnere er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

Alle advokater hos Kønig & Partnere er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gjerling Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Kønig & Partnere uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. eller andre former for indirekte tab.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.