COVID-19 kan give problemer med at opfylde kontrakter, særligt i byggeriforhold, og derfor er det væsentligt at være opmærksom på, hvilke overvejelser man som part bør gøre sig.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

v/ Phillip Mortensen-Lange, advokatfuldmægtig

Hvilken betydning har COVID-19 i AB kontrakter og entrepriseprojekter?

Den nuværende sundhedskrise og COVID-19 kan medføre store problemer og udfordringer for entrepriseprojekter, som særligt er udfordrende for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Der er derfor nogle punkter, man som part i et entrepriseprojekt skal være særligt opmærksom på.

En væsentlig udfordring i den nuværende sundhedskrise er forsinkelse. Efter AB-reglerne er der forsinkelse, hvis en entreprenør eller rådgiver ikke præsterer en ydelse til aftalt tid i et entrepriseprojekt. Forsinkelse er ansvarspådragende, såfremt forsinkelsen ikke skyldes en af de i AB-reglerne oplistede tilfælde, der giver ret til tidsfristsforlængelse.

I relation til AB-reglerne har en entreprenør eller rådgiver ret til tidsfristsforlængelse, såfremt forsinkelsen skyldes force majeure, eller hvis forsinkelsen skyldes offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes den pågældende entreprenør eller rådgivers forhold.

Ifølge AB-reglerne indtræder force majeure i de tilfælde, hvor arbejdet forsinkes som følge af forhold, der opstår uden entreprenøren eller rådgiverens skyld. Eksempler på hvor force majeure kan indtræde, er krig, brand, strejker og usædvanlige naturbegivenheder. I praksis er det vanskeligt at få medhold i påberåbt force majeure.

I forbindelse med force majeure er det afgørende og interessant om pandemi og internationale sundhedskriser kan kategoriseres på linje med de ovennævnte eksempler for at være force majeure.

Om COVID-19 antages at udgøre force majeure i et givent aftaleforhold i den nuværende sundhedskrise afhænger af en konkret vurdering af den enkelte sag. Tidspunkter for aftaleindgåelse, bestillinger og aftalegrundlaget er vigtige elementer, der skal tages med i vurderingen.

Såfremt en entreprenør bliver forsinket, og forsinkelsen skyldes manglende levering af materialer som konsekvens af, at virksomheder i områder, der er hårdest ramt af COVID-19, ikke kan levere materialer, kan dette udgøre force majeure, såfremt der bl.a. ikke fra entreprenørens side kan foretages dækningskøb andetsteds. I den sammenhæng er det entreprenøren, der har bevisbyrden.

Såfremt forsinkelse skyldes, at entreprenøren eller rådgiveren har mangel på arbejdskraft som følge af COVID-19, der adskiller sig fra myndighedernes anbefalinger, vil forsinkelsen givet ikke udgøre force majeure.

Såfremt en tidsfristforlængelse er begrundet i force majeure, vil en entreprenør eller rådgiver ikke kunne gøre et økonomisk krav gældende over for bygherren på projektet. Derimod vil en entreprenør eller rådgiver have ret til økonomisk kompensation, hvis forsinkelse skyldes et offentligt påbud eller forbud.

Er du i tvivl om, hvordan COVID-19 kan få betydning for dig som part i et entrepriseprojekt, eller har du generelle spørgsmål til entrepriseretlige emner, er du meget velkommen til at kontakte os.

print