AB 18 trådte i kraft den 1. januar 2019 og erstattede det tidligere AB 92. Selvom det er frivilligt, om aftaleparter ønsker at anvende de almindelige betingelser, er det alment anvendt at benytte disse i entreprisekontrakter.

Derfor fokuserer artiklen på en af AB 18’s nye bestemmelser; bygherrens og entreprenørens ret og pligt til at deltage i en førgennemgang.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Førgennemgang

Pligten er beskrevet i AB 18 § 44 og indebærer, at bygherren skal indkalde og afholde en førgennemgang af arbejdet inden rimelig tid før den aftale aflevering.

Formålet er at gennemgå tilstanden og kvaliteten på det udførte arbejde, herunder registrere forhold, som skal udbedres, før der kan gennemføres en afleveringsforretning.

Gennemgangen skal bidrage til, at mangler kan afhjælpes før aflevering, hvor entreprenøren stadig har arbejdspladsen bemandet, og hvor afhjælpningen ikke medfører gener for bygningens brug efter aflevering.

Både bygherren og entreprenøren har ret til at indkalde til gennemgangen, men det påhviler bygherren at udarbejde en førgennemgangsprotokol, som skal angive de påpegede forhold og entreprenørens eventuelle bemærkninger hertil.

Parterne kan aftale, at der ikke skal afholdes førgennemgang.

En førgennemgang skal ikke forveksles med en før-/delaflevering, hvor der sker en egentlig aflevering af delarbejde.

Afleveringsforretning

Entreprenøren skal umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse give bygherren skriftlig meddelelse om tidspunktet for færdiggørelsen, hvorefter bygherren indkalder entreprenøren til en afleveringsforretning.

Ved forretningen skal bygherren påpege eventuelle mangler samt udarbejde en afleveringsprotokol, hvori manglerne samt entreprenørens bemærkninger anføres.

Efter ikrafttrædelsen af AB 18 gælder fortsat den almindelige entrepriseretlige mangelbedømmelse. Der foreligger således en mangel, hvis entreprenøren ikke har leveret alle materialer og arbejdsydelser, eller hvis arbejdet ikke er udført i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt og i overensstemmelse med bygherrens anvisninger. Det er som udgangspunkt bygherren, som har bevisbyrden for, at de påtalte mangler er berettiget.

Afhjælpning af mangler efter aflevering

Efter afleveringsforretningen har entreprenøren krav på at aflevere arbejderne, så længe de ikke er behæftet med væsentlige mangler.

Som noget nyt, påhviler det bygherren ved afleveringsforretningen at fastsætte en rimelig frist for, hvornår de påtalte mangler skal være udbedret. Fristen skal fastlægges under hensyntagen til afhjælpnings art og omfang samt øvrige relevante forhold, herunder eventuelle gener, som afhjælpning vil medføre.

Bygherren skal tillige fastsætte et tidspunkt for en afhjælpningsgennemgang. Ved større udbedringer, kan parterne foretage gennemgangen før alle mangler er udbedret. Mangler der først udbedres efter gennemgangen, skal entreprenøren skriftligt færdigmelde.

Ved afhjælpningsgennemgangen skal bygherren udarbejde en afhjælpningsprotokol, hvori han skal forholde sig til, om manglerne anses behørigt udbedret.

Bygherren skal desuden indkalde entreprenøren til 1-års og 5-års eftersyn, som henholdsvis skal afholdes senest 1 år og 30 arbejdsdage før 5 år efter afleveringen.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til de nye regler, er du/I velkomne til at kontakte os.

print