Erhvervsministeriet har fremsat et ændringsforslag, der har til formål, at indføre ændringsdirektiv 2021/2101 af 24. november 2021, der ændrer i regnskabsdirektivet med henblik på ny regulering på området for offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Ændringsdirektivet

Lovforslaget har til formål, at implementerer direktiv 2021/2101 af 24. november 2021 om ændring af direktiv 2013/34/EU. Direktivet har til formål at etablere større åbenhed og mere fair skattebetaling, herunder med henblik på at sikre, at virksomheder betaler skat i det land, hvor indtjeningen genereres. Kravene i direktivet skal således sikre ansvarlig skattepraksis virksomhederne i blandt, således, at der ikke spekuleres i hvor indtjening og skattebetaling kan placeres.

Årsregnskabsloven

Virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, skal efter nugældende lovgivning aflægge en årsrapport og indsende denne til Erhvervsstyrelsen, med henblik på offentliggørelse. Årsrapporten skal efter loven indeholde en lang række oplysninger, herunder oplysninger om indtægter, skat af årets resultat m.v.

Virksomheder omfattet af de nye regler, vil i fremtiden skulle offentliggøre en rapport om deres skatteforhold. Rapporten skal endvidere opdeles efter aktiviteter og lande, hvori der er betalt skat. Denne rapport skal sikre åbenhed og gennemsigtighed om, hvor selskaberne har deres indtjening og hvor de betaler skat.

Hvad skal rapporten indeholde?

Rapporten skal ifølge lovforslaget indeholde oplysninger om bl.a. antal ansatte, indtægter, betalt skat, overskud m.v. Rapporten skal præsentere oplysninger pr. land for aktiviteter inden for EU/EØS. Endvidere skal aktiviteter udenfor EU/EØS præsenteres pr. land. Særligt skal aktiviteter for lande, der er på EU’s liste over skattejurisdiktioner, der ikke er samarbejdsvillige, udspecificeres.

Derudover forslås det, at revisor i forbindelse med udarbejdelse af henholdsvis årsregnskab og koncernregnskab for virksomheder i regnskabsklasse C og D, skal afgive udtalelse om, hvorvidt virksomheden i pågældende regnskabsår har været forpligtet til at udarbejde rapport om virksomhedens indkomstskatteoplysninger. Rapporten skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 12 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Hvem er omfattet?

Ifølge lovforslaget er det afgørende for at blive omfattet af de nye regler ikke, hvor virksomheden er hjemmehørende. Den grundlæggende forudsætning for at blive omfattet af reglerne, er at virksomheden udøver aktivitet i EU/EØS. Reglerne vil således også have finde anvendelse på virksomheder udenfor EU/EØS, der udøver aktivitet i området. Det er alene formålet med lovforslaget, at regelændringerne skal gælde for store multinationale virksomheder og koncerner. Omfattet af reglerne om aflæggelse af rapport vedrørende virksomhedens indkomstskatteoplysninger er således:

  • En modervirksomhed, der skal aflægge koncernregnskab, hvor nettoomsætningen er større end 5,6 mia. kr. pr. år
  • En virksomhed, der ikke indgår i en koncern, hvor nettoomsætningen er større end 5,6 mia. kr. pr. år.

Virksomheder der opfylder nedenstående kriterier er forpligtet til at aflægge rapport vedrørende indkomstskatteoplysninger i koncernens øverste modervirksomhed:

  • En dattervirksomhed omfattet af regnskabsklasse C eller D, hvor den øverste modervirksomhed er hjemmehørende udenfor EU/EØS, hvor koncernens samlede årlige nettoomsætning er større end 5,6 mia. kr. pr. år.
  • En filial, der er oprettet af en virksomhed, der ikke er hjemmehørende i EU/EØS, hvor filialens nettoomsætning er større end 89 mio. kr., og den øverste modervirksomhed i den pågældende koncern udenfor EU har en nettoomsætning der er større end 5,6 mia. kr. pr. år.

Lovforslaget, hvis det vedtages, forventes at træde i kraft den 22. juni 2023.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til de nye regler, er du/I velkomne til at kontakte os.

print