Et nyt lovforslag om lagerbeskatning af visse udlejningsejendomme er blevet fremsat, kort tid efter at statsministeren udskrev valg.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Et nyt lovforslag vil indføre lagerbeskatning for visse faste ejendomme, der er ejet af selskaber med store udlejningsporteføljer. Lovforslaget er dog fremsat, kort efter at der blev udskrevet folketingsvalg, og lovforslaget bortfalder herefter ved folketingsvalget. Hvis der efter valget er flertal for forslaget, må man forvente, at forslaget bliver fremsat på ny, og det er derfor stadig relevant at gennemgå de væsentligste dele ved forslaget.

Forslagets indhold og formål

Lovforslaget går ud på at indføre lagerbeskatning af avancer på selskabers ejendomme, hvilket medfører at løbende værdistigninger eller fald på et selskabs ejendomme medregnes til indkomstopgørelsen.

Formålet med lovforslaget er hovedsageligt opdelt i to. Lovforslaget begrundes ud fra et finansieringssynspunkt, og skal således være med til at finansiere den såkaldte ”Arne-pension”. Derudover er formålet med lovforslaget at forhindre omgåelse af gældende ret. Det fandtes urimeligt, at visse ejendomsejere kunne afstå fast ejendom skattefrit ved at oprette ejendomsselskaber. Ved salget af ejendommen blev aktierne i ejendomsselskabet solgt i stedet for at sælge ejendommen direkte.

Lagerbeskatningens anvendelsesområde

100 mio.kr. grænsen

Lagerbeskatning skal kun gælde for selskaber med større udlejningsejendomsporteføljer. Det er derfor angivet i forslaget, at det kun er selskaber med en portefølje med en samlet handelsværdi over 100 mio. kr. lagerbeskatningen af udlejningsejendomme skal gælde for. Det er kun ejendomme, der ejes ved udløbet af indkomståret, der medregnes.

Ejendomme der udlejes i overvejende omfang

Lagerbeskatningen skal kun omfatte ejendomme der udlejes i overvejende omfang. Herved skal forstås ejendomme, hvor mere end 50 % af etagearealet/grundarealet udlejes i mindst 90 dage i løbet af indkomståret eller i en sammenhængende periode på 30 dage. Hvis ejendommen udlejes kontinuerligt i 30 dage, vil ejendommen være omfattet af lagerbeskatningen, også selvom de 30 dage ikke ligger i samme indkomstår.

Udlejning til interesseforbundne parter undtages, når det skal vurderes om en ejendom udlejes i overvejende omfang. Det samme gør sig gældende for udlejning til en lejer, der er tilknyttet som aktionær eller lignende, og hvor der til kapitalandelen knytter sig en brugsret til den pågældende ejendom. Desuden lagerbeskattes udlejning af hotelværelser ikke.

Ved nyerhvervelse af fast ejendom, anses ejendommen ikke for udlejet i overvejende omfang, hvis det eksisterende lejemål ophører ved erhvervelsen. Dette er dog betinget af, at formålet med erhvervelsen er, at erhververen selv skal anvende ejendommen, og at ejendommen ikke på ny må anses som udlejet i overvejende omfang.   

Fonde

Fonde og foreninger er ikke omfattet af forslaget om lagerbeskatning. Undtagelsen hertil, er i det tilfælde, hvor en fonds datterselskab ejer lagerbeskattede ejendomme og datterselskabet fusioneres skattefrit op i fonden. I dette tilfælde skal fonden fortsætte lagerbeskatningen.

 Tab på realisationsbeskattede ejendomme

Det følger desuden af lovforslaget, at der i de tilfælde, hvor der lides tab ved salg af realisationsbeskattede ejendomme, skal kunne modregnes i den samlede fortjeneste, opgjort for de lagerbeskattede ejendomme, der ejes, i samme indkomstår, den realisationsbeskattede ejendom sælges. Såfremt tabet ikke kan modregnes fuldt ud i det pågældende indkomstår, skal det kunne overføres til fremtidige indkomstår, og derved benyttes til modregning i enten fortjeneste ved salg af realisationsbeskattede ejendomme eller i den samlede fortjeneste, opgjort for lagerbeskattede ejendomme.

Ikrafttræden

Lovslaget ligger op til, at disse regler om lagerbeskatning skal træde i kraft den 1. januar 2023. Dette er dog, afhængigt af om der kan findes det fornødne flertal i folketinget efter valget, og hvor hurtigt det nye folketing kan færdigbehandle forslaget, hvis det fremsættes på ny.

 

Har du eller din virksomhed spørgsmål til de nye regler, er du/I velkomne til at kontakte os.

print