Folketinget har den 2. juni vedtaget en lovændring, der gennemfører en del af den såkaldte klimaplan, der medfører selskabsgørelse af forbrændingsanlæg. Derudover har et flertal af folketingets partier indgået en politisk aftale den 30. august 2022 om selskabsgørelse af affaldsydelser. Loven medfører en række ændringer og de indgåede politiske aftaler forventes at medføre yderligere lovændringer i primo 2024.

Af Niels Thestrup, advokat (H), MA, HD, partner

Politisk aftale om selskabsgørelse af affaldsydelser

Efter en afgørelse af Landsskatteretten i oktober 2020 om, at kommunerne ikke må opkræve moms på affaldsydelser, blev der 30. august 2022 indgået en politisk aftale om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser. Selskabsgørelsen skal ifølge aftalen imødegå konkurrenceforvridning idet selskaberne bliver momspligtige og desuden sikre øget gennemsigtighed med kommunernes omkostninger til driftsopgaver.

Vedtaget lovændring

Som følge af den politiske aftale om ”klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” (”Klimaplanen”), der blev indgået i juni 2020, har Folketinget den 2. juni 2023 vedtaget en lov der gennemfører den del af klimaplanen, der vedrører de kommunale forbrændingsanlæg. Formålet med loven er at skabe mere gennemsigtighed og lige konkurrencevilkår på markedet for affaldsforbrænding.

Loven medfører, at kommunerne skal udskille deres forbrændingsanlæg i selskaber senest den 1. januar 2025, medmindre de allerede er selskabsgjort eller privatiseret. Således må kommunerne ikke længere eje eller drive forbrændingsanlæggene direkte, men alene gennem selvstændige juridiske enheder. Kravet om udskillelse omfatter ifølge lovforslaget, udover det fysiske affaldsforbrændingsanlæg, aktiviteter forbundet med forbrænding af affald og produktion af varme og elektricitet ved forbrænding af affald.

For såvel selskabsgørelsen af affaldsydelserne som forbrændingsanlæggene medfører dette, at driftsansvar og kundeforholdet til borgerne flyttes til kommunalt ejede selskaber og dermed bliver adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver.

Udbudspligt

Endvidere indfører loven en udbudspligt i forhold til komunernes opgaver med behandling af det forbrændingsegnede affald. Udbudspligten skal ifølge lovforslaget omfatte det forbrændingsegnede husholdningsaffald. Pligten vil desuden omfatte forbrændingsegnet erhvervsaffald, hvor kommunerne indsamler dette, og forbrændingsegnet affald, der indsamles fra kommunens egne virksomheder og institutioner. Undtaget fra udbudspligten er dog farligt affald, idet farligt affald kræver en særlig tilgang for at sikre den rette behandling. Udbudspligten indebærer endvidere, at det ikke vil være muligt at undtage kontrakten fra udbudspligten vha. in-house kontrakter.

Som følge af den indførte udbudspligt forudsætter lovforslaget, at den tidligere gældende anvisningsret for kommunerne vedrørende forbrændingsegnet erhvervsaffald ophæves.

Udbudspligten indføres således, at kommunen skal indgå kontrakt med virkning fra senest 1. juli 2025, undtaget herfra er dog kommuner, der før 1. juli 2023 har udbudt opgaver med og indgået kontrakt om behandling af forbrændingsegnet affald med et affaldsforbrændingsanlæg, som kommunen helt eller delvist ejer – her skal kommunen senest fra 1. juli 2028 indgå en kontrakt, der overholder den indførte udbudspligt.

Har I spørgsmål til de nye regler, er I velkomne til at kontakte os.

print